sida

Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. Beslut bör de fatta senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer

Interpellationer får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågor

Frågor får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Vänsterpartiets motioner, interpellationer och frågor år för år:

 

2024

Motioner 2024:

Interpellationer 2024:

Frågor 2024:

 

 

2023

Motioner 2023:

Interpellationer 2023:

Frågor 2023:

 

2022

Motioner 2022:

Interpellationer 2022:

Frågor 2022:

Fråga: 220817 – Hur ska handlingsplanen mot våld implementeras?

 

2021

Motioner 2021:

Interpellationer 2021:

Frågor 2021:

2020

Motioner 2020:

Interpellationer 2020:

Frågor 2020:

2019

Motioner 2019:

Interpellationer 2019:

Frågor 2019:

 

2018

Motioner 2018:

Interpellationer 2018:

Frågor 2018:

 

2017

Motioner 2017:

Interpellationer 2017:

Frågor 2017:

 

2016

Motioner 2016:

Interpellationer 2016:

Enkla frågor till kommunfullmäktige 2016:

 

2015

Motioner 2015:

Interpellationer 2015:

Enkla frågor 2015:

 

2014

Motioner 2014:

 • Motion kostnadsfritt boendestöd 141104 Boendestöd är praktisk hjälp och pedagogiskt stöd i vardagen för personer med psykisk ohälsa. Vänsterpartiet yrkar på att boendestödet ska vara kostnadsfritt för den enskilde, som det är i de flesta kommuner i Sverige, samt att kommunen ser över andra alternativ till verksamhetens finansiering än ett köp-och-säljsystem.

Interpellationer 2014:

 • 141113 InterpellationEUmigranter Varför tillgodoser inte Umeå kommun utsatta EU-migranters akuta behov? Den frågan ställde kommunfullmäktigeledamot Gudrun Nordborg (V) till Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) den 24 november 2014.

OBS! Under mandatperioden 2010-2014 (fram till hösten 2014) satt Vänsterpartiet Umeå i majoritetssamarbete med socialdemokraterna varför inga motioner (förutom en under 2013), interpellationer och frågor skrivits under den tiden. Vi har som majoritet lagt fram förslag på andra sätt i fullmäktige.

 

2013

Motioner 2013:

 • Motion, Fristad för kulturarbetare. Vänsterpartiet yrkar att Umeå kommun ska utreda möjligheten att bredda konceptet fristad att även infatta serietecknare, bildkonstnärer, musiker och andra kulturarbetare. Motionen antogs av fullmäktige 2013-11-25.

Interpellationer 2013:

 • HVB-hem. 130118 Interpellation HVB och familjehem Vänsterpartiet ställer ett antal frågor till Socialnämndens ordförande ang. kvalitetssäkring och uppföljning av hem för vård eller boende (HVB) och familjehem . Varje barn som far illa under samhällelig vård är ett gravt misslyckande. När många barn far illa är det tecken på att något inte står rätt till i samhället, skriver Tamara Spiric, gruppledare för V.

OBS! Under mandatperioden 2010-2014 (fram till hösten 2014) satt Vänsterpartiet Umeå i majoritetssamarbete med socialdemokraterna varför inga motioner (förutom en, se ovan), interpellationer och frågor skrivits under den tiden. Vi har som majoritet lagt fram förslag på andra sätt i fullmäktige.

 

2012

Under mandatperioden 2010-2014 (fram till hösten 2014) satt Vänsterpartiet Umeå i majoritetssamarbete med socialdemokraterna varför inga motioner (förutom en under 2013), interpellationer och frågor skrivits under den tiden. Vi har som majoritet lagt fram förslag på andra sätt i fullmäktige.

 

2011

Under mandatperioden 2010-2014 (fram till hösten 2014) satt Vänsterpartiet Umeå i majoritetssamarbete med socialdemokraterna varför inga motioner (förutom en under 2013), interpellationer och frågor skrivits under den tiden. Vi har som majoritet lagt fram förslag på andra sätt i fullmäktige.

 

2010

Motioner:

 • Bygg en äventyrspark på Östra Ersboda. För att utöka möjligheterna till samvaro och fritidsaktiviteter för barnen på Ersboda och kringliggande stadsdelar vill Vänsterpartiet att kommunen bygger en äventyrspark. Motionen bifölls av kommunfullmäktige.
 • Halva makten, halva talartiden. Vänsterpartiet vill att talartiden i kommunfullmäktige mäts och redovisas utifrån könstillhörighet. Detta som ett led i kommunens jämställdhetsarbete. Motionen avslogs.
 • Badhus och arena på Hamrinsberget. Vänsterpartiet vill att kommunen samordnar placeringen av en evenmangsarena och badhus till Hamrinsberget. Motionen avslogs.
 • Kvinnohistoriskt museum för framtidens skull. Eftersom kvinnor och kvinnoperspektiv är underrepresenterat i historiska och museala sammanhang vill Vänsterpartiet att kommunen arbetar för att ett kvinnohistoriskt museum inrättas i Umeå.

Interpellationer:

Enkla frågor:

 

2009

 • Gör en av Gazas städer till vänort! Vänsterpartiet vill att Umeå inleder ett vänortssamarbete med en stad på Gazaremsan. Motionen avslogs av kommunfullmäktige med hänvisning till teknikaliteter.
 • Sommarjobb hos AB Bostaden Vänsterpartiet vill att ungdomar som bor i Bostadens hyresrätter ska få förtur till sommarjobben. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.
 • Låt skolmaten bli en gemensam kulturell angelägenhet för Umeås barn Vänsterpariet vill att Umeås skolmatrestauranger serverar mat från andra länder och platser i samma omfattning som vi har inflyttade umebor med annan kulturell bakgrund. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.
 • Kommunalt driftansvar för kollektivtrafiken i Umeå Vänsterpartiet vill att Umeå kommunföretag får i uppdrag att utreda möjligheten att återta driften av lokaltrafiken i kommunal regi så snart som det löpande avtalet med Swebus medger det. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.
 • Underlätta för småskalig elproduktion. Vänsterpartiet vill att kommunen utreder möjligheterna att underlätta för privatpersoner och företag att producera egen el och sälja den på det gemensamma elnätet. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.
 • Genuskompetens för studie- och yrkesvägledare. Vänsterpartiet genuskompetensen för kommunens studie- och yrkesvägledare inventeras och utvecklas. Motionen bifölls av kommunfullmäktige.

Interpellationer:

Enkla frågor:

 

2008

Motioner:

 • Trygga arbetsvillkoren i framtiden Vänsterpartiet vill att framtidens arbetstagare skall få utbildning i vilka rättigheter som gäller på arbetsmarknaden, gällande fackliga rättigheter, arbetsmiljölagstiftning och jämlikhet. Andemeningen i motionen bifölls 2008, nu ska eleverna i de kommunala skolorna få en introduktion till arbetslivet.
 • Bättre belysning i Umeå Kommun Vänsterpartiet vill att kommunen inventerar all belysning ur trygghetsperspektiv samt hur den är miljömässigt hållbar. Motionen röstades ned i sin helhet, trots att arbetet nu pågår.
 • Helhetsgrepp för att lösa luftproblematiken Vänsterpartiet anser vi måste ta ett samlat grepp för att lösa Umeås luftproblem, det räcker inte med ett fåtal mindre åtgärder. Ett helhetsgrepp som innehåller bland annat satsningar på kollektivtrafik, minskad biltrafik samt ett utbyggt cykel- och gångvägnät.

Interpellationer:

 

2007

Motioner:

 • Köp varor som gynnar ekonomisk och social utveckling (Umeå fairtrade city)Motionens huvud att-sats bifölls av KF efter en del om och men. Kommunen kommer att arbeta in etiska krav i sin upphandlingspolicy och ansöka om att bli Fair Trade city. Nu har vi en stor uppgift att bevaka och arbeta för att beslutat också blir verklighet. Ett ytterligare plus har varit de många goda kontakterna med olika människor och organisationer som är aktiva i dessa frågor.
 • Gratis kollektivtrafik till umeborna när luftkvaliten är dålig Följ Helsingfors modellen! – är vårt krav. Motionen behandlades i januari 2008 och röstades ner i sin helhet av fullmäktige.
 • Heltid skall vara norm även i privat äldreomsorg Det har blivit allt mer tydligt att de privata bolagens lägre kostnader och konkurrens medel vid drift av äldreboenden är en sämre personalpolitik. I Umeå kommun gäller heltidsnormen, även om kommunen har långt kvar till att uppfylla den. Kommunen bör inte kringgå goda personalpolitiska mål genom privatisering att även ställa krav om heltidsnorm vid upphandling av verksamhetsdrift. Motionen behandlades under hösten 2008 och resulterade i bifall till att kommunen nu ska ställa krav på heltid vid upphandling av äldreomsorg.
 • Inför Marxtaxa, gratis barnomsorg för alla hushåll som tjänar < 20 000kr 10 % av Sveriges barn lever under fattiga förhållande. Vänsterpartiet vill utjämna klasskillnaderna i samhället och underlätta för de fattigaste. Därför ville vi befria de som har det sämst ställt från avgifterna i förskolan, men vi fick inget gehör i KF.
 • Gör 9 november till Umeå kommuns integrations- och jämlikhetsdag De rasistiska krafterna vinner mark i Sverige. Umeå har varit rätt så förskonat, men det finns inga garantier för framtiden. Därför ville vi att kommunen skulle inrätta en årlig integrations och jämlikhetsdag, för att lyfta det positiva. Det blev ett nej i KF.

Interpellationer:

Enkla frågor:

Kopiera länk