• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Värdegrund

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Vår kommunpolitik

Vi satsar resurser på äldreomsorg och hemtjänst för att ge de äldre i Umeå en bra omvårdnad. Vi motsätter oss privatiseringar och konkurrensutsättning av äldreomsorgen, eftersom vi tror att riktig valfrihet handlar om möjlighet att styra över sin vardag, inte om vilket företag som ska utföra omvårdnaden.

Vänsterpartiet vill att Umeå växer under hållbara former. Grunderna för detta är miljövänlig energiproduktion, välutbyggd och gratis kollektivtrafik, samt ett ordentligt cykelbanesystem. Vi vill även höja kostnaderna för att köra in med bil till centrala staden.

Vi vill att det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i Umeå. Vi vill satsa på att hjälpa de familjer med svagast ekonomi genom att införa avgiftsfri förskola. Vi arbetar för en likvärdig skola med hög lärartäthet där elever från olika bakgrunder möts.

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att kommunen ska bli Umeås bästa arbetsgivare, med god arbetsmiljö och jämnare könsfördelning. Vi vill att stadsplaneringen ska utgå från ett tydligt jämställdhetsperspektiv, så att staden är tillgänglig och trygg för alla oavsett kön.

Mer information om vår politik hittar du i vårt kommunpolitiska handlingsprogram.

Kopiera länk