Skillnad på barn och barn i Umeå

DEBATT Publicerad i VK 15-11-27

Skillnad på barn och barn i Umeå

Sveriges kommuner erbjuder i dag ensamkommande och nyanlända barn skolgång. 2013 kom den lag som slår fast att papperslösa barn och ungdomar har rätt att gå i skolan. Men i Umeå finns det barn till särskilt utsatta EU- medborgare som vistas i Umeå kommun, som inte får sina basala behov av skolgång tillfredsställd. Det skriver Elisabeth Zachrisson, ledamot (V) av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå och Ulrika Edman, gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå. 

I dag är 30 miljoner barn på flykt i världen. Dessa barn har inte valt ett liv i otrygghet, fattigdom och ovisshet om framtiden.

Barnen är beroende av de val föräldrar eller anhöriga gör. Föräldrar som står inför oerhört svåra beslut att fatta. Att lämna sitt land på grund av krig, fattigdom, misär och/eller diskriminering, är inget en förälder väljer att göra om man kan ta hand om sin familj och tillfredsställa de mest basala behoven som mat, husrum, skolgång och tryggheten att få vara barn.

Att skicka ett barn ensam till ett främmande land för att kunna ge barnet en bättre framtid, är heller inget en förälder eller anhörig gör om inte livssituationen är desperat.

Barnkonventionen slår fast alla barns rätt till skolgång och eftersom Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, har man åtagit sig en folkrättslig förpliktelse att följa dess krav. Sverige var ett av de första länderna att ratificera barnkonventionen och nu pågår en efterlängtad utredning tillsatt av regeringen för att göra barnkonventionen till lag.

Sveriges kommuner erbjuder i dag ensamkommande och nyanlända barn skolgång, helst inom en månad om det är möjligt. I juli 2013 kom äntligen den lag som slår fast att papperslösa barn och ungdomar har rätt att gå i skolan. Samtidigt finns det barn till särskilt utsatta EU- medborgare som vistas i Umeå kommun, som inte får sina basala behov av skolgång tillfredsställd.

Hur kan vi blunda för det faktum att vi i dag gör skillnad på barn och barn? Barnkonventionen är tydlig och slår fast alla barns rätt till skola och utbildning och fördömer särbehandling och diskriminering.

Enligt barnkonventionen är barn individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Kopplar vi detta resonemang till de fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn, kan vi fundera över om dessa principer även gäller för barn till utsatta EU- medborgare.

– Alla barn har samma rättigheter och lika värde
– Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
– Alla barn har rätt till liv och utveckling
– Alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och att få den respekterad

Svaret på om dessa vägledande principer även gäller barnen till de utsatta EU- medborgare som vistas i Umeå är nej.

Detta är anmärkningsvärt eftersom Umeå kommun 2005 antagit Riktlinjer för barnkonsekvensanalys, för samtliga nämnder och förvaltningar.

I inledningen står att Umeå kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn och ungdomsperspektiv ska lyftas i alla verksamheter.

När beslut om skolgång togs i för- och grundskolenämnden den 26 mars var det endast Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som yrkade för att barnen, med utgångspunkt i FN:s barnkonvention, ska erbjudas möjlighet till skolgång. Nu är en motion i frågan uppe på nämndens bord och i beslutsunderlaget nämns inte ens barnkonventionen.

Betyder detta att barnkonventionen inte längre ska ses som ett rättesnöre i Umeå kommun?

Med sin långa erfarenhet och en väl uppbyggd verksamhet för att ta emot barn som vistas i staden, till exempel gästforskares barn, kan Umeå kommun bli en förebild för andra kommuner. Genom praktisk handling visar vi att vi lever upp till barnkonventionen.

Vi kan göra stor skillnad för dessa barn eftersom den enda evidensbaserade metoden för att motverka fattigdom på kort och lång sikt är skolgång. Enligt FN ger utbildning en människa större möjlighet att få ett betalt arbete och för att kunna försörja sig själv, vilket i sig bidrar till att halvera fattigdom och hunger i världen.

Som politiker måste vi hela tiden ha barnens bästa som ledstjärna när vi fattar beslut. Erbjud alla barn skolgång!

Elisabeth Zachrisson
Ulrika Edman

Ulrika o Elisabeth

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: