artikel

Först åtgärdsplan för frisk luft sedan prövning av västra länken

Tillskyndarna av den så kallade västra länken argumenterar falskt när de
påstår att den dåliga luften i Umeå skulle försvinna med detta vägbygge.
Det gäller dragningen över Röbäck, Umeälven och Backen/Umedalen
Först åtgärdsplan för frisk luft sedan prövning av västra länken Tillskyndarna av den så kallade västra länken argumenterar falskt när de påstår att den dåliga luften i Umeå skulle försvinna med detta vägbygge. Det gäller dragningen över Röbäck, Umeälven och Backen/Umedalen. Senast var det riksdagsledamot Lars Lilja (s), VK den 14 oktober, som vädjade om en tidigareläggning av västra länken. Länken må ha andra förtjänster, men inget tyder på den skulle avlasta biltrafiken från centrum i en sådan omfattning, att miljökvalitetsnormerna skulle klaras. Med en helt utbyggd ringled skulle biltrafiken minska högst 25 % i centrum enligt Vägverket. Betänk att ökningen här uppgår till 7 % om året sedan 2003. De flesta bilresorna går från & till centrum. Med ringleder uppkommer oftast mer biltrafik och därmed ökar de totala utsläppen av föroreningar. Det visar erfarenheterna. Mest angeläget måste nu vara, att vi får en helhetsbild över alla lösningar som kan bidra till minskad bilanvändning i Umeå. Den planering som bara omfördelar en ständigt växande biltrafik håller inte. När tiden med billig olja är över kommer det att bli uppenbart att projektet med västra länken skulle varit slösaktigt och bortkastat. Beräknad byggstart blir tidigast omkring 2015 och då kommer enligt Vetenskapakademin bensinpriset ligga i nivån 25-30 kr litern, i dagens penningvärde. Vem kommer då att ha råd köra ringleden runt? Vi behöver andra satsningar för framtiden. En attraktiv kollektivtrafik, möjligheter för mer gång- och cykeltrafik, vägtunnel under Västra Esplanadens sträckning för ett öppnare och trivsammare centrum är förslag som bl.a. Vänstern står bakom. Mest angeläget på kort sikt är dock att kommunen upprättar en åtgärdsplan för att klara gällande miljökvalitetsnormer. De gäller kvävedioxid och partiklar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har begärt det sedan 1999 och ifjol fick kommunen i uppdrag att tillsammans med Vägverket och Länsstyrelsen ta fram en åtgärdsplan för regeringens godkännande. Först ska vi ha en godkänd åtgärdsplan för frisk luft i Umeå innan det kan bli aktuellt att pröva en västra länk. Erik Danielsson, v Ledamot i fullmäktige samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun

Kopiera länk