artikel

Vänsterpartiets yrkanden gällande För- och grundskolans budget 2006.

En kort sammanfattning av Vänsterpartiets yrkanden när För- och grundskolenämnden beslutade om budget för 2006.
Vid för- och grundskolnämndens sammanträde den 13/10 behandlades frågan om budget och verksamhetsplan för nämnden under perioden 2006-2008. Vänsterpartiet yrkade att det i verksamhetsplanen skulle skrivas in att målsättningen är att minska barngruppernas storlek i förskolan till 17 barn under 2006 och målet att barngrupperna minskas till femton barn skall uppnås under 2008. Vårt yrkande bifölls, vilket innebär att det nu finns en konkret målsättning för arbetat med att minska barngruppernas storlek i förskolan utan en minskning av personalen. Under 2005 inleddes, på vänsterpartiets initiativ, en granskning och översyn av timplanerna i grundskolan. Vänsterpartiet yrkade att det av verksamhetsplanen skall framgå att detta arbete skall fortsättas och slutligt avrapporteras under 2006. I den föreslagna budgeten för år 2006 sägs att kostnaderna skall minska med 12 miljoner genom effektiviseringar. Vänsterpartiets yrkande att det ur verksamhetsplanen skall framgå hur dessa effektivitetsvinster skall uppnås bifölls. För- och grundskolnämnden har vid flera tillfällen diskuterat filialbibliotekens betydelse för verksamheten i skolan. För- och grundskolnämnden har ej kunnat acceptera att verksamheten filialbiblioteken skärs ned med tanke på dessa biblioteks stora betydelse för skolan. Vänsterpartiet yrkade att det i verksamhetsplanen skulle införas en formulering om att För- och grundskolnämnden ej kan acceptera en försämring av filialbibliotekens öppethållande, som går ut över grundskoleverksamheten. Samtliga partier i för- och grundskolnämnden utom socialdemokraterna ställde sig bakom Vänsterpartiets yrkande, som därigenom bifölls. Vänsterpartiet liksom övriga partier stödde ett yrkande från Folkpartiet om att en ambition för måltidsservice livsmedelsinköp ska vara att öka andelen lokalt producerade livsmedel och andelen ekologiskt producerade livsmedel bifölls. Detta ska redovisas särskilt och följas upp av nämnden. Vänsterpartiet yrkade också att särskilda medel skulle avsättas under 2006 för att möjliggöra kurer i grundskolan i feministiskt självförsvar. Vårt yrkande avslogs. Slutligen kan noteras att den verksamhetsplan och budget som för- och grundskolnämnden antog stöds av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kopiera länk