artikel

Bygg energisnålt på Ön

Bostadssektorn står för cirka 20% av Sveriges energianvändning. Vänsterpartiets Örjan Mikaelsson tycker att kommunen bör utreda möjligheterna till energisnålt byggande i stor skala i den kommande exploateringen på Ön. Energianvändningen i bostäder kan mer än halveras med hjälp av befintlig teknik. Örjan tycker att Umeå kan gå i bräschen och bli känd som en föregångskommun på energi och miljöområdet.

  

Bostadssektorn står för cirka 20% av Sveriges energianvändning (dvs 90 av 450 TWh) Räknar man in butiker, kontor och andra lokaler står byggsektorn för 40% av energianvändningen.

Av vår personliga energianvändning står bostaden för en tredjedel. Resor står för ytterligare en tredjedel och den resterande tredjedelen står vår matkonsumtion för. Effektivare energianvändning kommer att bli allt viktigare i framtiden. Energianvändningen i bostäder kan mer än halveras med hjälp av befintlig teknik. Det motsvarar energiproduktionen från cirka 10 Barsebäcksreaktorer.

 

I Sverige har ett intressant energisparande och miljövänligt byggande av bostäder börjat ta fart. Det är idag med enkla medel möjligt att bygga mycket energisnåla hus med bra inneklimat trots att de saknar traditionella värmesystem. Den totala energianvändningen i de hus som hittills byggts med denna metod är i det närmaste halverad jämförd med ett traditionellt bostadshus.

 

Utan att fördjupa sig i själva byggtekniken kan man säga att den bygger på två förutsättningar. För det första handlar det om mycket välisolerade hus och för det andra måste husen vara täta för att kontrollera ventilation och värmeåtervinning. De enda värmekällor som krävs är i husen är människor och djur och de värmekällor som köksutrustning och andra maskiner utgör.

 

Det mest kända exemplet på bostäder byggda enligt denna metod finns i Lindås utanför Göteborg. Idag har man på sina ställen i landet börja bygga hus enligt denna princip i stor skala. Hamnhuset med 116 lägenheter i Göteborg är ett exempel, men även i bl.a Växjö och Alingsås är man i full färd med energisnålt byggande.

 

Produktionskostnaderna för dessa energisnåla hus är inte högre än vid traditionellt byggande tack vare den lägre eller obefintliga produktionskostnaden för värmesystemet.

 

Den lägre kostnaden för energianvändningen kompenserar gott och väl den högre kapitalkostnaden vilket gör att exempelvis Hamnhuset i Göteborg blir billigare att bo i  från första året.

 

Det finns inga egentliga hinder för att bygga energisnålt enligt ovan beskrivna metod lägre norrut i vårt land, men än så länge är inget sådant projekt på gång i våra trakter. Det är väl snarare så att ju längre norrut vi kommer desto större vinster finns att hämta in. Varför skulle inte Umeå kunna gå i bräschen och bli känd som en föregångskommun på energi och miljöområdet?

Utred möjligheterna till energisnålt byggande i stor skala enligt den ovan beskrivna modellen i den kommande exploateringen på Ön.

 

 

Örjan Mikaelsson

Vänsterpartiet

Kopiera länk