artikel

Värna Västerbotten- Nej till uranbrytning

Ett antal personer har redan samlats kring ett upprop till regeringen med krav på att stoppa planerna på uranbrytning i Västerbotten. Bl.a. skriver de: ”Vi vill att Västerbotten går i spetsen för utveckling av ren och förnyelsebar energi baserad på vind och biomassa. Vi säger nej till uranbrytning och vi kräver att regeringen inte ger tillstånd för uranbrytning.” Skriv på du med! (läs artikeln och skriv på)

 Till: regeringen

Värna Västerbotten- Nej till uranbrytning
Västerbotten är ett vackert län med stora naturrikedomar.
Vi har en storslagen natur, som är grunden för vår turistnäring med utvecklingsmöjligheter.
Vi har skog, vattenkraft och mineraler som ger stora inkomster till länet och Sverige.
Vi har en unik rennäring som måste ha förutsättningar att leva vidare.
Vi har en ren miljö som ger livskvalitet till länets invånare och besökare.

Vi vill att Västerbottens naturresurser ska brukas varsamt så att vi bevarar vår natur och miljö till kommande generationer. I dag sker en kraftig ökning av gruvbrytning i länet. Det innebär att välkomna arbetstillfällen skapas och att länets inlandskommuner får nya utvecklingsmöjligheter. Vi vill att gruvbrytningen ska ske med modern teknik för att minimera skador på natur och miljö. När gruvbrytningen är avslutad, ska landskapet återställas och gruvbolagen ta det fulla ansvaret, även det ekonomiska ansvaret, för miljökostnader.

I Västerbotten finns betydande fyndigheter av uranhaltigt berg. Flera bolag söker i dag efter uran i länet och vår nya regering har öppnat för möjligheten att ge tillstånd för brytning.
Uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige i Ranstad på 70-talet.
Uran är i sig giftigt och i brytningen uppstår stora mängder radioaktiva brytningsrester. Detta avfall riskerar att sippra ut i våra vattendrag. Miljöriskerna vid uranbrytning är större och av en annan karaktär än vid annan gruvdrift.

För oss är möjligheten att styra hur våra naturresurser används viktig. Detta gäller speciellt med tanke på hur uran används. Uranets viktigaste användningsområde är som kärnbränsle i kärnkraftverk. Uranet kan också vidareförädlas för att framställa kärnvapen. Av Europaunionens länder är två kärnvapenmakter. En biprodukt i framställning av uran för bränsle, är utarmat uran som används i vapenframställning, vapen som förmodas ha stor negativ inverkan på hälsa och miljö.

Vi vill att Västerbotten går i spetsen för utveckling av ren och förnyelsebar energi baserad på vind och biomassa. Vi säger nej till uranbrytning och vi kräver att regeringen inte ger tillstånd för uranbrytning.

Skriv på här: http://www.namninsamling.com/uranAC

  

Kopiera länk