artikel

Uranbrytning är ett hot våra vattentillgångar och vår livsmiljö

Energiförsörjningen spelar en nyckelroll till vår omställning till hållbarhet. Alla människor i vårt land har rätt till en säker och hållbar energiförsörjning. Vi måste upphöra att förlita oss på bränslen som skadar vår miljö. (läs mer)

  

 I södra Lappland har de stora nordamerikanska bolagen, vilka har stor makt över människors liv och miljö, tryckt på och fått tillstånd att leta efter uran, inom Åsele, Vilhelmina och Dorotea. Och alliansen är uttalad positiv. Nu har centern satt sig i ett samarbete med moderaterna som bestämt sig för att inte stänga någon mer reaktor under de närmaste fyra åren. Detta, trots att vi haft de allvarligaste incidenterna i svensk kärnkraftshistoria och med ökade hot mot kärnkraften, är anmärkningsvärt.

Socialdemokratiska kommunalrådet i Åsele och centerpartistiska kommunalrådet i Vilhelmina ser här en chans till ökad sysselsättning och uttalar sig positivt om kärnkraftens fortbestånd i förhoppning om att uranbrytningen blir miljövänlig. De aktuella gruvbolagen har inte meriterat sig för någon skonsam verksamhet på andra håll i världen. Vi menar att vinstintresse och sysselsättningskrav får inte överordnas målet om en ekologisk hållbar utveckling och undrar om de verkligen har mandat från folket att ta ställning till uranbrytning.

I Åsele kommer ett bolag att provborra på två platser, där avrinning till Lögdeälven sker, som med sina biflöden utgör Natura 2000-område. Prospekteringen är planerade vid Björkåmyran och Aborrviken som ligger inom området för riksintresse,  rennäring, naturvård och friluftsliv.

 Uppgrävning av uran från jordskorpan har visat sig medföra spridning av radioaktiva brytningsrester i mark och vatten. Vår livsmiljö smutsas ner för all tid framöver och blir även ett hot mot folkhälsan.

Skulle uranbrytning tillåtas i Lappmarken kommer det att innebära att rent vatten hotas. Vattnet är livsavgörande och dess skydd måste vårdas och förvaltas på ett sätt som gör framtiden möjlig för människor och allt levande. Ett av kommunens främsta uppdrag måste väl ändå vara att garantera att alla medborgarna har säker tillgång till rent vatten.

Risken finns nu att våra naturtillgångar offras för uranbrytning och det leder till rovdrift på människor och miljö. Vi har ett ansvar mot kommande generationer att se till att våra naturtillgångar kommer alla till del. Och vem vill turista i uranlandet?

 Det finns alternativ, en satsning på att ställa om vårt samhälle till ekologiskt hållbart är därför något som kan ge många arbetstillfällen. Användning av fossila bränslen måste avvecklas och bytas ut mot förnybara energislag, som biobränslen, sol- och vind. För att uppnå målet krävs politiska förändringar på många plan – lokalt, nationellt och globalt. Därför krävs det också att många engagerar sig för att uppnå förändringar. Vi hoppas att Du vill hjälpa till i det arbetet.

Gunilla Jönsson, v                 Erik Danielsson, v

Dorotea-Umeå                     Vilhelmina-Umeå

Kopiera länk