artikel

Återställ pensionerna

Den välfärd vi har idag har byggts upp av de kvinnor och män som nu är pensionärer. Samma kvinnor och män som har drabbats hårt av de nedskärningar i välfärden som gjordes under nittiotalet. Pensionerna minskade i värde med ungefär tio procent. Detta avgörande systemskifte har dessutom genomförts utan någon egentlig demokratisk förankring.
Vi menar att de tidigare ATP-pensionärerna måste kompenseras för detta inkomstbortfall genom en engångsuppräkning.

Vänsterpartiet står inte bakom det nya pensionssystemet.

Vänsterpartiet vill:
Avskaffa premiepensionen. Nuvarande system bygger på orealistiska förväntningar på aktiemarknaden. Vi vill att de medel som idag finns på PPM ska föras över till Sjunde AP-fonden. All avkastning blir härmed lika för alla. De som redan har placerat sina pengar ska naturligtvis få ut sin premiepension.
Behålla den beskattade garantipensionen och värdesäkra den. Samtidigt ska nivån på garantipensionen ses över så att den säkrar individens ekonomiska standard.
Återinföra ATP-systemets regel om att de 15 bästa av 30 års intjänandetid bestämmer nivån på pensionen. Härmed tar pensionssystemet ansvar för de olika villkor för kvinnor och män vad gäller lön och arbetstid som gäller på arbetsmarknaden.
Genom följsamhetsindex binda inkomstpensionen till de förvärvsaktivas löner.
Vi vill att Sjunde AP-fonden ska bli den AP-fond som ska användas för viktiga samhällsinvesteringar som exempelvis bostadsbyggande och infrastruktursatsningar.
Dessa huvudpunkter ger ett system som är stabilt och hållbart både för den enskilda pensionären och för statsbudgeten. Under tiden som vi väntar på genomförandet av ett nytt pensionssystem vill vi också se en rad förbättringar i det nuvarande systemet.
David Ahlqvist
vänsterpartiet

 

Kopiera länk