artikel

Minervaskolans slöjförbud kritiseras.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Umeå har gjort en anmälan till Skolverket med anledning av att Minervaskolan förbjudit en flicka att bära slöja på lektionstid.
Skolverket konstaterar idag att detta innebär att Minervaskolan inte är tillgänglig för alla.
Minervaskolan måste redovisa vilka åtgärder man vidtar för att göra skolan tillgänglig för alla senast den 22:a augusti.

Vi väntar med spänning. Ska Minervaskolan bli den första Umeskolan som tappar skolpengen?
PRESSMEDDELANDE 22 maj 2006 Skolan ska vara öppen för alla elever Skolverket kritiserar Minervaskolan i Umeå för att, genom att förbjuda en elev att bära slöja/sjal, inte ha uppfyllt skollagens krav att vara en skola som står öppen för alla elever. Skolverket bedömer att Minervaskolans agerande, att förbjuda en elev att bära slöja/sjal med hänvisning till generella ordningsregler, innebär att elever som av religiösa skäl bär slöja/sjal stängs ute från skolan. Skolverket finner därmed att Minervaskolan inte står öppen för alla elever i enlighet med de krav som uppställs i skollagen. Skolverket riktar därför kritik mot Minervaskolan i Umeå AB. Bakgrund Skolverket har den 8 mars 2006 tagit emot en anmälan från modern till en flicka som tidigare varit elev vid Minervaskolan i Umeå. I anmälan uppges bland annat att skolledningen vid skolan inte har tillåtit eleven att bära slöja/sjal i skolan. Eleven bytte skola efter det inträffade. Skolverkets utredning i detta fall syftar till att kontrollera om Minervaskolan i Umeå AB har uppfyllt författningarnas krav att vara en skola som står öppen för alla elever. Motivering till beslutet Enligt skollagen ska en fristående skola ge kunskaper och färdigheter som svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan ska förmedla samt även svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. En skola ska stå öppen för alla barn som enligt skollagen har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet. Skolverket kan konstatera att klädsel bör ses som ett individuellt uttryck som normalt bestäms av eleverna själva och inte bör ingå i en skolas ordningsregler. Detta utesluter dock inte att skolan kan ha ordningsregler som innebär att eleverna inte får ha ytterplagg eller keps/mössa under lektionerna. Skolverkets uppfattning är vidare att en skolledning också på grund av omständigheter i särskilda fall kan uppställa förbud för viss klädsel. Ett sådant beslut är endast motiverat om det kan visas att klädseln i just det särskilda fallet påverkar ordningen och säkerheten i skolan eller om skolan därigenom förhindras att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uttalat följande avseende frågan om slöja/sjalförbud i skolan. Rätten att bära religiös klädsel är en del av den rådande religionsfriheten i Sverige. Det är inte DO:s eller omgivningens uppgift att ta ställning till den symboliska betydelsen av viss religiös eller etnisk klädsel. Det är bara den som bär klädseln som kan avgöra om dennes trosbekännelse eller kultur kräver det. Att i skolan ställa upp ett generellt förbud för elever att bära alla typer av huvudbonader innebär att de elever, som till exempel bär religiösa huvudbonader så som slöja eller judisk kippa, förhindras att utöva sin religion. Keps och mössa kan inte jämställas med slöja. En skolas beslut att förbjuda elever att bära slöja/sjal kan enligt DO anses strida mot lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Skolverkets beslut Skolverket kritiserar Minervaskolan i Umeå AB för att, genom att förbjuda en elev att bära slöja/sjal, inte ha uppfyllt författningarnas krav på att vara öppen för alla elever. Skolverket följer upp beslut i vilket det riktas kritik. Minervaskolan i Umeå AB ska därför senast den 22 augusti 2006 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. För frågor kontakta Anna Westerholm, enhetschef för tillsyn, på tfn 08-527 332 04 mobil 0733-77 32 04 Magdalena Kocan, jurist, på tfn 08-527 336 84 mobil 0733-77 36 84 Ingegärd Hilborn, chefsjurist, på tfn 08-527 332 27 mobil 0733-77 32 27, tillgänglig från kl.12 Pressekreterare Helena Engqvist, tfn 08-527 333 22, mobil 0733-773322, e-post [email protected]

Kopiera länk