artikel

Vänsterpartiet säger nej till den tänkta exploateringen av Öbacka Strand

Vänsterpartiet säger nej till den tänkta exploateringen av Öbacka Strand,
alltså grönområdet mot älven nedanför Ålidbacken. (V) har tidigare i byggnadsnämnden ställt oss bakom planering av ett bostadsområde där, men det visar sig att förhöjd bullernivå och vibrationer främst från tågtrafiken på Botniabanan, biltrafiken på Holmsundsvägen och helikoptertrafiken till universitetssjukhuset kommer att bli alldeles för stora.
Beträffande helikoptertrafiken kommer landstinget att begära tillstånd för 2000 helikopterrörelser per år.
Ca 50% av dessa kommer att flyga över Öbacka Strand, ca 3 passager per dygn. Bostadsområdets utsatthet för buller kan innebära en hälsorisk. Inga människor ska utsättas för skadliga bullerstörningar, enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
Vid komplettering av befintlig bebyggelse i centrala delar av städer och tätorter kan det enligt Boverket i vissa fall vara möjligt att göra avsteg från lagstadgade bullerriktvärden. Av den anledningen har Umeå kommuns planeringsutskott valt att definiera bostadsområdet som kompletteringsbebyggelse. Detta av strategiska skäl eftersom bullerstörningarna är så stora att de inte klarar de bestämmelser som gäller vid nyproduktion.
Kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark föreslog strax före jul att det aktuella området skulle vara lämpligt som plats för den badanläggning som diskuteras för fullt just nu. Vänsterpartiet har inte tagit ställning i den frågan ännu, men ser Rönnmarks förslag som mycket intressant och menar att så länge beslutet om den lokaliseringen inte är avgjord är det olyckligt att utesluta Öbackaområdet, vilket naturligtvis blir följden om kommunfullmäktige följer byggnadsnämnden och godkänner den föreslagna detaljplanen.

P.O Ljung
Gunilla Jönsson
Örjan Mikaelsson
Vänsterpartiets representanter i byggnadsnämnden, Umeå

 

Kopiera länk