artikel

Ang försöket med eget val i hemtjänsten och skolan.

Eva Arvidsson har skickat en interpellation som handlar om hur försöket med eget val fortskrider. Vänsterpartiet följer frågan med stort intresse då vi oroar oss för att den nyliberala våg som sköljt över kommunen denna mandatperiod slår sönder den kommunala servicen.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Lennart Holmlund. Ang försök med eget val inom hemtjänsten och skolan. För en tid sedan fattade kommunfullmäktige ett beslut att ett begränsat försök med eget val skulle genomföras dels inom hemtjänsten och dels inom barnomsorgen. Försöket skulle utvärderas och rapporteras till fullmäktige i november 2005. Det är dagens sammanträde och något sådant ärende finns inte med på ärendelistan. Med anledning av det vill jag ställa följande frågor: – Hur går det med försöket? – Vilka avgränsade delar av hemtjänsten är inblandade? – Hur ser regelverket ut? – Hur definierar du eget val i skolan? – Hur ser det regelverket ut? – När kommer försöket att avslutas och avrapporteras till kommunfullmäktige? Eva Arvidsson (v)

Kopiera länk