sida

Verksamhetsplan

Nedan kan du läsa Vänsterpartiets Umeås verksamhetsplan för 2019. I den står den verksamhet och de målsättningar vår partiförening bestämt som minimum för vad vi ska uppnå under 2019. Vill du läsa den som PDF istället kan du ladda ner den här: Verksamhetsplan 2019


Verksamhetsplan 2019
Vänsterpartiet Umeå

 

1 Inledning
2 EU-val
3 Utåtriktat verksamhet
3.1 Offentliga möten
3.2 Demonstrationer och manifestationer
3.3 Kampanjer
3.4 Övrig utåtriktad verksamhet
4 Samarbeten
5 Intern verksamhet
5.1 Styrelse och arbetsutskott
5.2 Ekonomi
5.3 Partilokal
5.4 Medlemsmöten
5.5 Studier och utbildning
5.6 Nya medlemmar
5.7 Organisering, områdes- och temagrupper
5.8 Medlemsvård
5.9 Information och kommunikation
5.10 En jämlik och stark partiförening

1 Inledning

Bästa kamrater, vi lämnar ett händelserikt och dramatiskt valår bakom oss, och står nu inför ytterligare ett mycket viktigt verksamhetsår och valår. Trots partiets stora framgångar både lokalt och nationellt i valet 2018 har vi – på grund av de övriga partiernas agerande – sett oss tvingade att inta en oppositionsroll. Detta var naturligtvis inte någonting som vi själva eftersträvade, men nu när vi är här ska vi göra allt vi kan för att fylla rollen som landets, och Umeås, enda egentliga vänsteropposition – i såväl som utanför parlamenten. Rörelsen behöver de kommande åren stärkas ytterligare, så att vi kan möjliggöra för ett ännu starkare valresultat 2022. Men allt handlar inte bara om val och parlamentariskt arbete; kampen står också här och nu. När Socialdemokraterna stadigt fortsätter sin resa högerut, de högerextrema och konservativa krafterna växer sig allt starkare i Europa och Sverige, är det vi i Vänsterpartiet som kan stå upp som en garant för en annan riktning på politiken. Vi behöver här fortsätta det viktiga arbetet att bilda allianser med andra progressiva krafter i samhället, samt skapa opinion för jämlikhet och solidaritet, och emot högerpolitiken.

Efter höstens och vinterns stora medlemstillströmning har vi en bra grund att utgå ifrån. Vänsterpartiet i Umeå har aldrig haft fler medlemmar än nu och en av styrelsens viktigaste uppgifter under det kommande året är att se till att så många som möjligt av dem får möjlighet att bidra till rörelsens arbete.

Våra kamrater i fullmäktige, utskott och nämnder driver aktivt och kunnigt våra politiska frågor. De märks ofta i media, medverkar i manifestationer och tar initiativ till kampanjer. Nu ska vi sluta upp omkring dem och tillsammans agera med både allvar och lust, inför EU-valet i maj, men också i alla andra situationer. Vi ska sätta spår genom motstånd mot rådande maktordningar och bygga solidaritet för en stärkt välfärd.

I vårt förslag till verksamhetsplan för 2019 har den nuvarande styrelsen samlat förhoppningar och strategier för att partiföreningen ska fortsätta växa och bli starkare under det kommande året. Mycket riktar sig till den kommande styrelsen, men det mesta riktar sig till var och en som är medlem i vårt parti. Du är viktig! Styrelsens olika uppdrag är meningslösa om de inte genomförs med stöd av och i samverkan med andra partikamrater. Samtidigt som våra aktivitetsgrader måste få variera i respekt för vad livet i övrigt kan kräva av oss så stärks vi på många sätt av att vara politiska tillsammans. Planen innehåller förväntningar på att partiföreningen ska aktiveras mer i både parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete i god samverkan. Styrelsen välkomnar förslag till hur vi tillsammans kan vidareutveckla partiföreningen, aktivismen och vår gemenskap. År 2019 ska bli ett år med mycket kampglädje och kampvilja och med nya valframgångar!

2 EU-val

Valet till Europaparlamentet sker i år söndag den 26 maj. På partiets valkonferens den 16-17 februari fastställdes lista och den valplattform som vi ska utgå ifrån i valrörelsen. Givet den politiska situationen i Europa och Sverige – med växande högernationalism och en försvagad socialdemokrati – blir EU-valet viktigare än någonsin för oss i Vänsterpartiet. Vi behöver mobilisera så många medlemmar som möjligt i valrörelsen och där ta chansen att bygga vidare på jämlikhetsbudskapet från förra valrörelsen liksom fokus på klimatfrågor.

Styrelsen bör i nära samarbete med distriktsstyrelsen utifrån det material som tas fram av partiet nationellt göra upp en plan för den korta valrörelsen i Umeå, och hur medlemmar kan aktiveras för att dela ut material, affischera och arrangera torgmöten. En idé är också att anordna ett offentligt möte i Umeå där någon norrländsk politiker som står högt upp på listan kan medverka.

3 Utåtriktad verksamhet

Efter ett 2018 med stor medlemstillströmning gäller det att ta tillvara på de nya medlemmarna samt bygga vidare på denna positiva utveckling genom att fortsätta med utåtriktad verksamhet. Det gäller att fortsätta visa varför Vänsterpartiet är den enda tydliga oppositionsrollen både kommunalt och nationellt.

Våra utåtriktade verksamheter bör vara en mångfald som bygger på gedigna traditioner, som 1:a maj, internationella kvinnodagen den 8:e mars och andra yngre traditioner som Pride, Kristallnatten och Välkomstmässan. Gnistor som tänds av aktuella händelser ska kunna leda till aktioner. Vi ska också ordna öppna föreläsningar på angelägna teman, även kampanjer som initieras inom vår partiförening och av medlemmar. Alla dessa öppnar för kontakter med boende i Umeå. De ger möjligheter till politiska samtal som kan stimulera till aktivitet och till att fler väljer att bli medlemmar i Vänsterpartiet. Vi ska dessutom uppmuntra till insändare och debattartiklar för att nå ut till en bredare allmänhet.

3.1 Offentliga möten

Under verksamhetsåret ska Vänsterpartiet Umeå anordna minst fyra offentliga arrangemang, i form av t ex föreläsning eller paneldiskussion, som är öppna för alla intresserade och där det ska eftersträvas deltagarengagemang där deltagarna välkomnas till dialog genom att ställa frågor och till att vara aktiva i diskussion. Ämne, tema och föreläsare bör väljas så att arrangemanget förväntas angå och engagera både våra partikamrater och andra som sympatiserar med våra grundläggande värderingar samt med avseende på intersektionalitet. Initiativ från de områdes- och temagrupper som finns inom partiföreningen ska uppmuntras. Ett för gruppen och därmed för partiet angeläget arrangemang ger inspiration och kan locka fler att ansluta sig. Ett exempel som bör fortsätta utvecklas är ”Vänster kafé med gäster” som skett under föregående verksamhetsår och kan genomföras i olika stadsdelar och ytterområden.

Vi bör också eftersträva att bjuda in vår EU-parlamentariker, våra riksdagsledamöter och kommunalpolitiker för att informera om och diskutera respektive specialområde. Förhoppningsvis kan dessa gäster också göra studiebesök på olika arbetsplatser, vilket i sin tur kan öka möjligheten till att besöket blir uppmärksammat i media. Samverkan med Vänsterns Studentförbund, VSF, kan leda till en föreläsning på universitetet vid lunchtid och sedan under kvällstid i lokal ”på stan”. Närmare samverkan med Ung Vänster leder också till ömsesidiga fördelar. Samverkan med ytterligare andra organisationer bör även eftersträvas, åtminstone för informationsspridning. Och samverkan med ABF bör i princip alltid ske inför offentliga arrangemang.

3.2 Demonstrationer och manifestationer

Vänsterpartiet Umeå ska särskilt uppmärksamma de viktiga politiska datum som 1:a maj, Internationella kvinnodagen den 8 mars, och Kristallnatten den 9 november representerar liksom den manifestation som Umeå Pride innebär.

Andra datum som bör uppmärksammas är romernas internationella dag den 8:e april, Al Nakba den 15 maj, Världsmiljödagen den 5:e juni, internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25:e november, samt att vara lyhörda och stötta andra organisationers manifestationer som kan dyka upp under verksamhetsåret. Hur uppmärksamheten ska komma till uttryck måste bland annat få bero på möjliga samarbeten och vilket engagemang enskilda medlemmar är villiga att bidra med. Formerna måste därför få skifta mellan demonstration och torgmöten till föreläsningar och debattartiklar, eller kombinationer av dessa former.

3.3 Kampanjer

På senare år har många lokala initiativ och kampanjer startats upp i Umeå, exempelvis förskoleupproret och bostadenutförsäljningskampanjen. I och med att Vänsterpartiet har en tydlig oppositionsroll i såväl kommun som nationellt, är det troligt att vi kommer att se fler oppinionsyttringar som delar idégrund med vårt parti. Styrelsen bör vara lyhörd inför dessa, och i lämpliga fall stötta dessa, utan att för den sakens skull styra och/eller ta över.

Styrelsen bör också organisera aktiviteter i samband med nationella kampanjer, samt samverka tillsammans med kommungruppen kring lokala kampanjer och frågor.

3.4 Övrig utåtriktad verksamhet

I den mån Vänsterpartiets partiledare fortsätter komma till Umeå för sommartal ska Vänsterpartiet Umeå vara behjälplig och närvara med informationsbord. Om det finns medlemmar som vill arrangera Vänsterforum, bör styrelsen vara behjälplig även med detta.

Styrelsen bör också samverka med VSF för att närvara vid välkomstmässor på universitetet. Vänsterpartiet Umeå ska arrangera en egen aktivitet på 8 mars 2020 för våra medlemmar och sympatisörer, men fokus ska vara en medlemsbaserad träff.

4 Samarbeten

Vänsterpartiet Umeå bör alltid bjuda in VSF och Ung Vänster för att samarbeta kring arrangemang och kampanjer. Om Vänsterpartiet bjuder in föreläsare kan dessa, exempelvis, genomföra en lunchföreläsning på universitetet, samma dag som det ordinarie arrangemanget.

Vänsterpartiet Umeå är en av ABF:s medlemsorganisationer. Genom detta har vi möjlighet, och bör i lämpliga fall, söka stöd från ABF vid (sam)arrangemang.

Under de senaste åren har Vänsterpartiet Umeå, vid flera tillfällen, köpt in mat av Ingen Människa Är Illegal, vilket även fungerar som ett sätt att stötta IMÄI:s verksamhet. Vänsterpartiet Umeå bör fortsätta med detta. Vänsterpartiet Umeå bör också söka samarbete med andra lokala, progressiva, grupperingar. En

Utöver ovanstående är Vänsterpartiet Umeå medlemsorganisation i Umeå Folkets Hus, Ersboda Folkets Hus och Västerbottens Folkrörelsearkiv.

5 Intern verksamhet

5.1 Styrelse och arbetsutskott

Styrelsen ska fastställa datum för sina möten åtminstone terminsvis och bevaka att återkommande arrangemang kan förberedas i god tid. Styrelsen ska också i övrigt fullfölja en god skötsel av ekonomi, administration och information.

Styrelse ska inrätta ett arbetsutskott (AU) med föreningens ordförande och två andra ledamöter. AU kan i styrelsens ställe besluta i frågor som är av mindre vikt eller kräver snabbt ställningstagande. AU:s beslut ska rapporteras till styrelsen på nästföljande möte.

Under verksamhetsåret bör styrelsen fortsätta den sammanställning av texter som har påbörjats till en ”handbok” med till exempel årshjul, arbetsordningar, arbetsbeskrivningar, listor med saker att tänka på inför lika aktiviteter som medlemsmöten, offentliga möten, välkomnande av nya medlemmar, allt i syftet att underlätta styrelseledamöternas arbete.

5.2 Ekonomi

Målsättningen är att partiföreningen ska ha en stark ekonomi, med pengar avsatta för en aktiv utåtriktad verksamhet, samtidigt som det finns en buffert i de fall de ekonomiska förutsättningarna skulle förändras. Partiskatten måste följas upp eftersom den är en betydande inkomstkälla, inte minst för valrörelsen. Styrelsen ska anstränga sig för att finna samarbeten som kan leda till medfinansiering av olika aktiviteter, till exempel ABF.

Styrelsen ska också återuppta en anställning av en funktionär på 10 %.

5.3 Partilokal

Vår partilokal ska fungera både som arbetsplats med kontorsytor och som möteslokal. För möten finns också kvarterslokalen att tillgå. Partilokalen delas med Vänsterpartiet Västerbotten och Ung Vänster Umeå/Västerbotten, och styrelsen har ett ansvar för att tillsammans med dem upprätthålla en god ordning samtidigt som var och en av oss som använder partilokalen naturligtvis också har ett stort ansvar.

5.4 Medlemsmöten

Medlemsmötet är en grundläggande demokratisk arena för partiföreningens medlemmar att mötas på för att diskutera politiska frågor liksom för att utbyta tankar och idéer. Det är viktigt att medlemsmötena är tillgängliga för alla partiföreningens medlemmar. Alla möten ska ske på offentliga lokaler och i trygga miljöer.

Kommungruppen i Umeå arrangerar enligt tradition kommunalpolitiska medlemsmöten cirka en gång i månaden. Ytterligare medlemsmöten ska arrangeras av styrelsen och hållas minst tre gånger per termin. De kan med fördel ha olika teman med en inledning som följs av diskussion.

Styrelsen ansvarar också för att kalla till medlemsmöten för att fatta de beslut och val som inte kan fattas vid årsmöte, exempelvis val av ombud till distriktsårskonferens och kongress.

5.5 Studier och utbildning

Studieverksamhet och internutbildning är viktiga för en politisk rörelse som vill förändra samhället. Med kunskap följer en större trygghet och bättre självförtroende som underlättar i diskussioner och aktiviteter. Partiföreningen ska vara ett stöd i den utvecklingen genom att erbjuda medlemmarna socialistisk skolning och kunskaper om partiets ideologiska grunder, samt vilka metoder som finns för att förverkliga de politiska målen.

Partiföreningens styrelse ska upparbeta en plan för vilka studiecirklar som bör ges under ett år, exempelvis i Kapitalet och Kommunistiska manifestet. Utöver detta bör även medlemmars och temagruppernas initiativ och önskemål om andra studier/bokcirklar uppmuntras och stöttas.

Inför en bokcirkel kan böcker köpas in för att efteråt lämnas till vårt lokala vänsterbibliotek. ABF är viktig samverkanspart och erbjuder också bra lokaler utan kostnad för våra cirklar.

5.6 Nya medlemmar

Genom utskick eller personlig kontakt välkomnas nya medlemmar till partiföreningen. Regelbundet ska styrelsen också bjuda in till möten som välkomnar nya och ”nygamla” medlemmar, liksom nyfikna sympatisörer. Vid möten för nya medlemmar bör representanter från såväl styrelse som kommungrupp närvara för att ge en introduktion i partiets politik, information om aktuella politiska frågor lokalt liksom om hur partiföreningen arbetar med olika mötesformer och grupper. Under senare år har dessa möten skett som en enklare lunch/middag där partiföreningen bjudit på vegetarisk eller vegansk mat.

Styrelsen ska under året utarbeta en plan för hur utbildningar för nya medlemmar ska hållas, exempelvis genom en medlemsdag.

5.7 Organisering, områdes- och temagrupper

Styrelsen ska uppmuntra bildandet av områdes- och temagrupper, samt stötta de grupper som redan finns. Grupperna ska ha stor frihet att besluta om sin verksamhet, som kan vara av intern såväl som extern karaktär. Grupperna kan ansöka om pengar från styrelsen för sin verksamhet.

För att klara av att ge fler medlemmar möjlighet att verka politiskt, genomföra mer verksamhet och göra arbetet hanterbart för styrelse och ansvariga måste under året en större diskussion föras i partiföreningen hur vi ska organisera partiet i Umeå långsiktigt. Om vi ska klara av att erbjuda möjligheter för medlemmar att vara aktiva måste vi antingen se till att arbetsgrupper får en regelbunden återkommande verksamhet, som styrelsen stödjer och säkerställer. Vilket också kräver ett mer omfattande arbete med organisationsfrågor och organisationsutbildningar. Eller diskutera och besluta om att i någon form dela in partiföreningen i stadsdelsföreningar eller rent av flera partiföreningar. Detta är ett viktigt vägval för partiets möjligheter att växa och utvecklas i Umeå. Under verksamhetsåret, senast oktober månad ska styrelsen till ett medlemsmöte lägga fram ett förslag på en förbättrad struktur av partiets arbete i Umeå som medlemsmötet får diskutera och besluta om.

5.8 Medlemsvård

Vänsterpartiet är sina medlemmar. För att det politiska arbetet ska fungera krävs att alla medlemmar känner trygghet och upplever sig bemötta med respekt, vilket i sin tur förutsätter att varje medlem också visar respekt mot andra. Om någon medlem har en fundering omkring en händelse, om den ser att någon far illa eller själv känner sig åsidosatt, hotad eller dylikt, ska medlemmen i förtroende kunna vända sig till någon i styrelsen för att prata om vad som hänt och vad som kan behöva göras på grund av detta. Därför ska styrelsen utforma en intern handlingsplan som ska användas när medlemmar utsatts för kränkande behandling.

I medlemsvården ingår också att arrangera lättsammare möten eller fester som riktar sig till både medlemmar och till deras barn, familjer eller vänner. Sådana sociala aktiviteter är också en viktig del i en väl fungerande förening. De bidrar till att medlemmarna lär känna varandra bättre, skapar samhörighet och bidrar till en god stämning. En fest inför sommaren och en fest inför julen ska arrangeras av styrelsen. Andra sociala eller kulturella aktiviteter, som t ex söndagsfika eller filmvisning, ska också erbjudas under förutsättning att några medlemmar tar initiativet till och ansvarar för den aktiviteten. Funktionären som anställs av styrelsen ska sköta medlemsinfo från styrelsen.

5.9 Information och kommunikation

Styrelsen har sociala medier (twitter, instagram, facebook, youtube), hemsida och trycksaker till sitt förfogande för extern kommunikation. För intern kommunikation kan styrelsen nyttja hemsida och medlemsutskick, genom vilka styrelsen informerar om aktiviteter och andra angelägna händelser. Styrelsen ansvarar för att en kommunikationsplan finns och efterlevs.

Med hjälp av Zetkin kan styrelsen inventera partikamraternas kompetenser och intressen, för att lättare kunna aktivera intresserade partimedlemmar och sänka trösklarna för att fler medlemmar ska kunna bli och fortsätta vara aktiva.

5.10 En jämlik och stark partiförening

En demokratisk förening är jämlik. Vår partiförening måste vara det för att vi med trovärdighet ska kunna driva vår politik för ett socialistiskt, feministiskt och därmed jämlikt samhälle. Medvetenheten om att olika former av förtryck – utifrån klass, kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, hudfärg, funktionsnedsättning, ålder med mera – ofta förstärker varandra gör att partiföreningen har all anledning att agera för att bryta ner dessa strukturer som skapar ojämlikheter mellan oss som medlemmar i partiet – med en vild ambition att närma oss en fristad/frizon från vad som gäller i samhället i stort och för att vi alla ska stärkas i kampen för att förändra detta samhälle.

Genom partiföreningens internfeministiska arbete ska kvinnorna i partiet stärkas och deras insatser synliggöras. Partiföreningen ska underlätta för medlemmarna att delta i kurser med sådana syften. För att vidareutveckla det internfeministiska arbetet bör styrelsen att studera partiets internfeministiska handbok och annat normkritiskt material, för att inspireras till fler metoder i arbetet mot olika förtyck.

Det socialistiska arbetet får inte bygga på patriarkala maktstrukturer och det internfeministiska arbetet får inte bygga på heterosexualitet som det enda sättet att vara och ha relationer. Majoriteten i vår partiförening är heterosexuella och vi lever alla i ett samhälle med en heterosexuellt normerande syn. Hbtq-frågor ska därför synliggöras, och vi ska bevaka att heteronormen inte genomsyrar våra texter eller yttranden. Eftersom hbtq-personer utsätts för heterosexism som riskerar att skapa dålig självkänsla och marginalisering vill partiföreningen arbeta för att hbtq-personers roll som vänsterpartister stärks.

De flesta i vår partiförening har ljus hudfärg, är vita. Också det innebär en privilegierad position som måste beaktas. Människor med mörkare hudfärg möter livsbegränsande fördomar på många håll i samhället. De är till exempel underrepresenterade i demokratiska församlingar. Partiföreningen vill bryta också den strukturen genom att stärka ickevita medlemmar i deras roll som vänsterpartister.

Partiföreningen måste också utveckla tryggheten för personer med olika funktionsvariationer. Tillgängligheten till partilokalen, där många möten hålls, har förbättrats med en ramp och en ringklocka som nås från markplan. Vid lokalbokningar bör tillgång till hörslinga beaktas. Teckentolk ska om möjligt anlitas vid större möten.

En partiförening med en mångfald av medlemmar som får, kan och vågar ta plats, medför att vår politik kommer att utvecklas allra bäst. Så river vi strukturer och blir starkare i klasskampen!

 

 

Kopiera länk