Remiss ang. differentierade kongresser

 2015-03-19

Remiss angående bordlagt förslag om differentierade kongresser 

I den slutrapport som den så kallade Framtidskommissionen överlämnade till partikongressen 2012 diskuteras olika möjliga förändringar av Vänsterpartiets kongresser som t ex fyraåriga kongressperioder eller någon form av differentiering av dem. Partistyrelsens hantering av Framtidskommissionens rapport utmynnade i ett förslag till stadgeändring inför den senaste kongressen som innebar att de tvååriga kongressperioderna behålls, men att det blir en tydlig differentiering mellan valårskongresser och de som hålls mitt under en mandatperiod vilka föreslås kallas ”programkongresser”. De två olika typerna av kongresser föreslås behandla olika typer av frågor. Valårskongresser huvudsakligen förslag direkt relaterade till det kommande valet och programkongresser behandlar partiprogram och andra eventuella programfrågor samt väljer partistyrelse och andra kongressvalda uppdrag. På partikongressen 2014 beslutades det att partistyrelsens förslag till differentierade kongresser skulle bordläggas och att ge partistyrelsen i uppdrag att genomföra och innan 2016 färdigställa en djupgående analys av vilka risker förslaget innebär för interndemokratin. Partistyrelsen har utsett en Organisations- och stadgegrupp (OSG) som har fått i uppdrag att genomföra denna analys. Som ett led i OSG:s arbete skickas därför förslaget om differentierade kongresser nu ut på remiss till samtliga partiföreningar och distrikt. Remissmaterialet utgörs av förslaget till stadgeändringar tillsammans med (den förra) partistyrelsens argumentation, se nedan för länk.

Remissvar mottages från partiföreningar och distrikt tillsammans med information om vilken instans (t ex DS- eller ordförandebeslut) som antagit svaren. Remissvaren bör vara så korta och koncisa som möjligt, gärna med konkreta exempel på sådant som man upplever vara risker ur ett interndemokratiskt perspektiv. Remissvaren ska skickas till [email protected] allra senast 24 april, ange ”Kongressremiss” i ämnesfältet.

stadgeandringar-bordlagda-kongressen-2014 (pdf)

1 svar

  1. 14 april, 2015

    […] Vi träffas för att diskutera och besluta om föreningens svar på partiledningens remiss. Partistyrelsen föreslår att partiet går från ”vanlig” kongress vartannat år till att ha så kallad programkongress vart fjärde år och dessemellan valårskongress. Partistyrelsen föreslår också fyra års mandatperiod för partistyrelsen, istället för två som idag. Detta är en viktig interndemokratisk och organisatorisk fråga! Remissen innehåller en sammanfattning, som den som har ont om tid kan läsa. Länk till remissen hittar du här: http://umea.vansterpartiet.se/remiss/ […]

Kommentera