Debattartiklar

Kommunalt barnombud för barns rättigheter

Med Botkyrka som förebild lämnade Vänsterpartiet Umeå i februari 2016 in en motion till fullmäktige om att inrätta ett kommunalt barnombud. Ett barnombud som i ord och handling står på barnens sida bör finnas på övergripande strategisk nivå även i Umeå. Vänsterpartiets mål är att Umeå ska växa utan storstadsproblem, vilket inte är möjligt utan att ett barnperspektiv genomsyrar alla delar av det kommunala uppdraget. Priset för en stad som tillåts växa på bekostnad av våra yngsta medborgares trygghet och välfärd är för högt.

På regeringens uppdrag lämnades år 2003 rapporten ”Uppdrag barn och unga” där kommuner och landsting ombads satsa på lokala barnombud. Flera kommuner inrättade då kommunala barnombud, bl.a. Botkyrka som även utvecklat Botkyrkamodellen för barnskyddsronder i syfte att säkra barns arbetsmiljö. Kommuner valde olika lösningar där barnombudet ingår i den kommunala förvaltningen eller är fristående. Umeå tror på en integrerad lösning som Botkyrka valt med ett barnombud på övergripande nivå för att i ett tidigt skede säkra ett barnperspektiv i all samhällsplanering.

I Botkyrka har barnombudet uppdraget att bl.a. bevaka och säkerställa barn och ungdomars rättigheter, behov och intressen, regelbundet träffa barn och unga, föra deras talan om arbetsmiljön i förskolan/skolan samt informera och utbilda om barnkonventionen. Föräldrar och vuxna kan vända sig till barnombudet vid oro för tryggheten i förskolan/skolan, om misstanke finns att ett barn far illa, utsätts för mobbing eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet, könsyttryck, etnicitet eller sexuell läggning eller om de tycker att beslut som fattas påverkar barn på ett negativt sätt. En framgångsfaktor har varit ett brett och starkt politiskt stöd.

Barns medverkan i samhällsplaneringen är avgörande för att säkra barns perspektiv, rättigheter och för att kunna utvecklas till demokratiska individer. Även i beslut som direkt rör barn är deras röster idag alltför frånvarande. När ekonomiska avvägningar ska göras så är barnens arbetsmiljö lågt prioriterad. Artikel 12 i barnkonventionen lyder ”Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem”. I kommunen finns merparten av de verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med, och här tas de flesta beslut som dagligen berör barn. Ett kommunalt barnombud är ett av flera sätt att säkra barns delaktighet.

Tyvärr har inte motionen behandlats med det allvar som den förtjänar. Tjänsteskrivelsen visar att man knappast läst motionen eller låtit den gå på remiss till nämnder och bolag. Är det någon som befarar att någon socialdemokrat i någon nämnd skulle kunna tycka att det är ett bra förslag? Vänsterpartiet anser, liksom flertalet av partierna i kommunfullmäktige, att barnkonventionen ska bli lag. Inrättandet av kommunala barnombud är nödvändigt för att barnkonventionen ska kunna bli ett bra verktyg ute i kommunerna för barns rättigheter.

Ulrika Edman, gruppledare Umeå (V)
Mats Einarsson, kommunalråd Botkyrka (V)

Vänsterpartiets ledamöter i SKL:s Socialpolitiska beredning

Denna debattartikel publicerades i Folkbladet 11/2-2017
http://www.folkbladet.nu/1783841/varna-barnens-rattigheter-i-umea

 

Kopiera länk