V förordar Fridhemsalternativet – en gymnasieby gynnar inte kommunnyttan

PRESSMEDDELANDE 2016-03-22

I morgon förväntas Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anta ett inriktningsbeslut om en gymnasieby i anslutning till Midgårdsskolan. Ett inriktningsbeslut som Vänsterpartiet (V) uppfattar som ett slutgiltigt beslut, utan att tillräckliga underlag har presenterats. Därför detta pressmeddelande. V ser att det i ärendet finns två alternativ:

1) En gymnasieby på Umestan med kostsamma lokallösningar

2) Renovera Fridhem med förändrad programstruktur

V har välgrundade skäl för uppfattningen att en gymnasieby på Umestan inte är förenligt med den samlade kommunnyttan, varken utifrån ekonomisk eller social hållbarhet. Att binda upp kärnverksamhet i dyra hyreskontrakt med privata fastighetsägare strider mot fullmäktiges lokalförsörjningsdirektiv. V tvivlar på att det är förenligt med den övergripande målsättningen om social hållbarhet, att samla alla kommunala gymnasieskolor på en plats i staden. Utifrån nu kända förutsättningar landar V i åsikten att Fridhemsalternativet är det enda rimliga.

– Utred förslaget att behålla Fridhemsgymnasiet som gymnasieskola. Med en mer attraktiv programstruktur och en rejäl ansiktslyftning kan vi få framtidens gymnasieskola på Fridhem samtidigt som vi hushåller med kommunens resurser, säger Elisabeth Zachrisson, ledamot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (V).

– Vid friskolornas intåg började kommunen planera utifrån att inte tappa marknadsandelar, inte vad som är bäst för eleverna och kommunen som helhet, säger Daniell Anderson, ledamot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. – Vi oroar oss för den nuvarande arbetsmiljön på Fridhem och månar om både personal och elever. Alla måste flytta till andra lokaler, men det måste ske alldeles oavsett vilket alternativ beslutet landar i, säger Daniell Anderson (V).

Kontakt:

Elisabeth Zachrisson, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (V)

Tel: 070-382 00 46                E-post: [email protected]

Daniell Anderson, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (V)

Tel: 070-382 00 46                  E-post: [email protected]

Bakgrundsfakta:

Den 25 februari 2015 tog Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut om att förorda en vidareutredning för att skapa en mer samlad gymnasieverksamhet, en gymnasieby i anslutning till Midgårdsskolan och att uppdra till SHBK Fastighet att utreda möjligheten att tillskapa nödvändig lokalyta i anslutning till Midgårdsskolan. V framförde i en protokollsanteckning ”att utredningen ska beakta att uppdraget inkluderar en minskad segregation. Att skolbyggnaderna byggs för att integrera olika typer av utbildningar och minska könssegregeringen.”

Nu har ett helt år gått utan att nämndens ledamöter fått ta del av en fördjupad utredning om en framtida gymnasieby. V har återkommande begärt att få ta del av genomarbetade underlag med förslag på lokallösningar, tidplan, kostnader, konsekvensanalys, organisation m.m. En skriftlig reservation lämnades in på GVN den 27/1 2016, då beslutsunderlaget för flytt av Vård- och omsorgsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet från Fridhemsgymnasiet till Midgårsskolan/Umestan med start läsåret 2016/17, var undermåligt och missvisande. Anledningen till programflytten angavs muntligen vara miljöproblem på skolan, vilket det inte stod ett ord om i beslutsunderlaget.

Att utreda en renovering av Fridhem har inte varit aktuellt enligt den politiska majoriteten. Men inför morgondagens nämnd har nu plötsligt en konsekvensbedömning om ”Östra gymnasiet” dykt upp i beslutsunderlaget. Därför begär vi att Fridhemsalternativet också noggrant bör utredas. Hittills har V ställt oss bakom att utreda frågan om gymnasieby, men de underlag som hittills presenterats är undermåliga. Utifrån nuvarande underlag landar V i uppfattningen att en evakuering av hela Fridhem av både personal och elever bör göras. Under minst två år behövs då en rejäl renovering i kombination med en ansiktslyftning. Under tiden får man parallellt arbeta för en förändrad och attraktiv programstruktur. Medan man jobbar med en förändrad programstruktur är det några delar som redan nu är viktigt; samlokalisering med Komvux är olämpligt, då vuxna och ungdomar ej bör blandas, vi ska inte bygga in segregation och hederskultur. Kommunala skolor ska inte konkurrera med varandra om samma program. Vi bör även överväga att byta tillbaka till namnet Östra gymnasiet.

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: