Vi säger JA! till att ge ALLA barn skolgång

På För- och grundskolenämndens möte 26 mars beslutade en majoritet av ledamötena att inte låta utsatta EU-migranters barn gå i skola i Umeå. V och Fi reserverade sig mot beslutet.

Vänsterpartiet (V) och Feministiskt Initiativ (FI) föreslog gemensamt att nämnden skulle besluta att ”uppdra åt skoldirektören att med utgångspunkt i FNs barnkonvention erbjuda barn i skolåldern, som vistas i Umeå, möjlighet till undervisning/utbildning inom Umeås skolväsen”.

Vårt yrkande avslogs och i stället beslöt nämnden med stöd av (s), (m), (mp), (kd), (fp) och (c) att ge ”förvaltningen i uppdrag att, utifrån kommunens samordnares uppdrag, tillsammans med frivillig­sektorn utforma hur omsorg med pedagogiska inslag för barn till EU-migranter kan genomföras. Nämnden är angelägen om att det tillskapas en pedagogisk verksamhet utifrån barnkonventionens värdegrund. Nämnden agerar i enlighet med gällande lagstiftning och följer både nationella riktlinjer samt kommunstyrelsens riktlinjer. Frågan återrapporteras löpande.

Eftersom såväl vi som majoriteten åberopar FNs barnkonvention vill vi peka på att denna konvention slår fast barns rätt till skola och utbildning men också fördömer särbehandling och diskriminering. Majo­ritetens förslag innebär att EU-migranternas barn särbehandlas genom att de förvägras den skolgång som gäller för andra barn, som vistas i Sverige. Majoriteten är m.a.o. ”angelägen om att det tillskapas en pedagogisk verksamhet utifrån barnkonventionens värdegrund” men vill inte själva se till att så blir fallet.

Majoriteten anger att man agerar i ”enlighet med gällande lagstiftning”. Det är uppseendeväckande att majoriteten måste påpeka att den ej föreslår olagliga aktioner. Men än mera besvärande är att detta påpekande undanskymmer det faktum att nämnden inom gällande lagstiftning har full rättighet att besluta om att erbjuda EU-migranternas barn skol­gång inom kom­mu­nen, d.v.s. vad Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ kräver.

Majoriteten säger vidare att den följer ”nationella riktlinjer”. Men det finns helt enkelt inte nationella riktlinjer som rekommen­derar majoritetens förslag eller förbjuder kommunen att anordna skolgång. Kommunstyrelsens presidium har vad gäller frågan om skolgång för EU-migranternas barn helt enkelt rekommen­derat att SKLs riktlinjer skall följas. Men SKLs riktlinjer säger att gällande lagstiftning inte entydigt ger EU-migranternas barn rätt till skolgång, men anger samtidigt att det inte föreligger något lagligt hinder för en kommun att besluta att anordna sådan skolgång.

Om För- och grundskolnämnden följt det av oss lagda förslaget hade Umeå kommun anslutit sig till de kommuner i Sverige som följer FNs barnkonvention och som försöker ge alla barn som vistas i kommunen möjlighet till undervisning och utbildning inom kommunens skolväsende. Umeå kom­mun hade då kunnat vara ett föredöme.

Majoriteten väljer i stället att bakom en dimridå av påstådd välvilja i praktiken diskriminera de rom­ska barnen. Vi kan inte ställa oss bakom ett sådant handlingssätt.

Daniel Kallós (V)
Elisabet Forssell (V)
Caroline Täljeblad (V)
Jonas Halléhn (Fi)
För- och grundskolenämnden

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: