Kommunal kortsiktighet kring Östra station i Umeå

Umeå_Östra

Foto: Dag Lindgren

Östra station och området runt denna är ett strategiskt och viktigt område för Umeås långsiktiga utveckling. Det kommunala beslutet att i praktiken ge Balticgruppen markanvisning på all mark runt Östra station är därför anmärkningsvärt. Det är en kommunal blunder och exempel på kortsiktighet i planeringen. Det menar Mattias Sehlstedt, ledamot av näringslivs- och planeringsutskottet i Umeå för Vänsterpartiet, på VK Debatt.

Umeå kommunstyrelses näringslivs- och planeringsutskott beslutade nyligen att i praktiken ge Balticgruppen markanvisning på all mark runt Östra station. Det utan att ha tagit hänsyn till allmänhetens möjliga framtida behov i form av: En förstärkt kollektivtrafik genom en kollektivtrafiksbro över Botniabanan, och behovet av mark till skolor och offentlig verksamhet.

Detta kan man inte kalla för annat än en kommunal blunder och kortsiktighet i planeringen.

Östra station och området runt stationen är för Umeå ett strategiskt och viktigt område för kommunens långsiktiga utveckling. En detaljplan finns antagen 2007, som möjliggör kontorslokaler, viss handel och parkering. En detaljplan som i stort är bra och som möjliggör ett omfattande byggande.

Etablerandet av verksamhetslokaler för arbetsplatser i detta område finns det en politisk samstämmighet om. Umeå kommun äger i dag direkt själv och via det kommunala bolaget INAB all mark som inte är bebyggd runt stationen. Det gör att kommunen kan styra utvecklingen av området, om mod och vilja finns.

I den markanvisning som Balticgruppen nu fått så ingår bland annat möjligheten att pröva byggande av bostäder i området. Det är bra med tanke på den rådande bostadsbristen.

Men det finns problematik med bostadsbyggande i detta område. Exempelvis så kommer det bli svårt om inte omöjligt att klara kravet på friytor. Även bullerfrågan kommer att bli en stor utmaning.

Valet att fokusera på att få in lägenheter i detta läge när man vet vilka problem med friytor och buller som finna, innebär att projektet kommer att ta omfattande planeringstid i anspråk.

Förmodligen vore det bättre att lägga denna tid och kostnad på klokare projekt, där man har den växande befolkningens långsiktiga behov som utgångspunkt.

I kommunens kommande kollektivstrategi, (som är antagen av kommunstyrelsen och behandlas av kommunfullmäktige 27/1) finns en ny kollektiv- trafikbro utpekad att gå genom området, under rubriken ”Stomstråkens sträckningar år 2030″ där det står: ”En ny bro för kollektivtrafiken har byggts över Botniabanan vid Östra Station. Detta för att serva området med en smidig förbindelse mellan universitets- och sjukhusområdet och centrala stadsdelarna”.

Med all den nya bebyggelse som är planerad i östra Umeå, (Nydala sjöstad, Olofsdal med flera), sammantaget flera tusen lägenheter, men även befintlig bebyggelse inom stadsdelar som Ålidhem och Tomtebo, är det viktigt att säkerställa utrymme för en sådan viktig infrastruktur som en snabb och effektiv kollektivtrafik.

Därför behöver vi en bro för kollektivtrafiken. Tyvärr verkar Vänsterpartiet vara ensam om denna åsikt. En snabb, effektiv kollektivtrafik som har företräde framför annan trafik är viktig för att vi ska kunna få renare luft i Umeå.

Med all tillkommande bebyggelse och förtätningar så kommer vi självklart också behöva mer mark till skolor och annan offentlig verksamhet. Mängden mark som kommunen har obebyggd i de centrala stadsdelarna är begränsad. Att i det läget välja att reservera bort mark till Balticgruppen utan att ha undersökt de egna verksamheternas behov är inte ett hållbart eller godtagbart tillvägagångssätt.

Frågan om bilparkering vid Östra station ska heller inte tappas bort i planeringen. Rådighet över parkeringssituationen är nödvändig av juridiska skäl, men framför allt med tanke på en framtida möjlighet att göra Umeå Östra till en knutpunkt för framtida så kallad ”park & bike” eller ”park & ride”.

Att då förlita sig på att en privat fastighetsägare ska säkra detta behov är minst sagt ogenomtänkt.

Tyvärr var Vänsterpartiet det enda partiet i näringslivs- och planeringsutskottet som ville bredda frågeställningen om områdets framtid och inte spela bort de kommunala korten om områdets utveckling.

Men detta är även en fråga om maktkoncentration: är det vettigt att en fastighetsägare får möjlighet att köpa hela området? Har andra eventuellt intresserade fastighetsägare över huvud taget fått frågan?

Det finns möjlighet att göra omtag i det här ärendet när det ska upp i byggnadsnämnden och även i kommunfullmäktige, där planen slutgiltligen måste antas. Jag hoppas fler partier innan dess uppmärksammat de missar som gjorts i detta planeringsärende.

Mattias Sehlstedt, Vänsterpartiet Umeå

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: