Vänsterpartiet svarar Arbetarpartiet om Storgatan

Vänsterpartiet driver sedan en tid tillbaka kravet att Storgatan i centrala Umeå ska stängas av för genomfartstrafik och göras om till en trevlig gång- och cykelgata. Reaktionerna från andra partier har varit starka och ur vårt perspektiv märkliga. Vänsterpartiet är dock glada över att frågan fått så mycket uppmärksamhet och har börjat diskuteras bland Umebor och bland kommunpolitiker. Inför senaste kommunfullmäktige riktade Arbetarpartiet en interpellation mot oss med frågor om Storgatan. Tyvärr drog deras fullmäktigerepresentant Jan Hägglund av någon anledning tillbaka interpellationen och debatten uteblev. Eftersom vi inte fick chansen att svara på interpellationen i fullmäktige så publicerar vi det istället här på hemsidan.

Arbetarpartiets återkallade interpellation finns att läsa här: http://www.umea.se/download/18.57742b0b1353af56a9472c/1294.pdf

Lasse Jacobson (v), ordförande i Tekniska nämnden, svar lyder så här:

FRÅGA: Är det Umeå kommunlednings uppfattning att Storgatan bör stängas av för trafik?
SVAR: Vi arbetar för en trevligare Storgata och en hälsosam stadsmiljö.
Vänsterpartiet arbetar för att Storgatan ska stängas för genomfartstrafik. Vi har varit ute på Storgatan vid fyra tillfällen under hösten och frågat passerande Umebor vad de tycker om vårt förslag. Dessutom har vi talat med butiksägare och personal i de butiker som finns längs Storgatan i centrala Umeå. Hittills har hundratals Umebor uttryckt sitt stöd för att göra om en del av gatan till en trevlig gågata där även cykeltrafik ska vara tillåten. Vi utgår från att även övriga partier i Kommunfullmäktige vill lyssna på umebornas åsikter, det finns en opinion i frågan.
Det finns många starka argument för att stänga Storgatan för genomfartstrafik:

•Luftkvalitén i centrala Umeå är tidvis riktigt usel och miljökvalitetsnormerna överskrids alldeles för ofta och alldeles för mycket. Detta finns redovisat i flera rapporter. Luftföroreningarna har en skadlig inverkan på hälsan för de som bor och vistas i centrala stan. Kommunens åtgärdsprogram för bättre luft är inriktat på att minska utsläppen av kvävedioxider. Eftersom den huvudsakliga källan till utsläpp av kvävedioxider i Umeå är de tiotusentals bilar som varje dygn passerar centrala Umeå måste biltrafiken minska!
Vänsterpartiet anser att det inte görs tillräckligt för att minska biltrafiken och därför agerar vårt parti för att lägga fram förslag och väcka opinion.

•Det är orimligt att ingångarna till Kulturväven ska ligga längs en tungt trafikerad och trång gata. Umeås nya kulturhus, Kulturväven, kommer att ha flera ingångar från Storgatan. För att det ska bli enkelt, tryggt och lättillgängligt att ta sig in i Kulturväven och ha en trevlig miljö vid ingångarna behöver Storgatan stängas för biltrafik där. På så sätt får vi en välkomnande miljö i stället för en intensivt trafikerad gata utanför kulturhuset.

•En stängning skapar många nya möjligheter i centrala Umeå. Vi bedömer att affärer, restauranger och andra verksamheter vid Storgatan kommer att gynnas ekonomiskt och få bättre arbetsmiljö. Dessutom minskar risken för olyckor och tillbud när den byggs om till gågata. Uteserveringar, soffor och vackra växter kan göra Storgatan till en mycket fin miljö till skillnad från idag. För boende, arbetande,umebor och besökare längs gatan kommer det att bli både bättre luft och mindre avgaser och buller. Vi ser således de stora möjligheter till en hälsosammare och trevligare Storgata som kan skapas med en avstängning av gatan.

Påståenden om att vårt förslag skulle vara omöjligt att genomföra håller inte. Det finns städer i Sverige och andra länder som begränsat genomfartstrafik med mycket goda resultat. Eftersom argument har framförts om att en avstängning av Storgatan skulle innebära ”dödsstöt” för handeln i centrum har Vänsterpartiet varit i kontakt med butiker, hotell och företag längs Västerlångatan i Stockholm, som sedan länge är stängd för genomfartstrafik och är ett populärt turiststråk. Företagare längs Västerlångatan upplever att avstängningen är en förutsättning för att gatan skall kunna fungera på ett attraktivt sätt. Ett annat bra föredöme är den holländska staden Groningen. Staden har ca 200 000 innevånare varav många är studenter. Genom långsiktiga och målmedvetna satsningar har politiker anpassat staden för dem som inte åker bil, genom bra cykel- och gångbanor och gågator och en utbyggd kollektivtrafik. Man har dessutom kraftigt begränsat biltrafiken och tagit bort genomfartstrafik för bilar i stadens centrum. Groningen med des trevliga centrum och andra städer visar att det går. Men det behövs en stark opinion och en politisk vilja att följa eller leda opinionen för en trevligare och mer hälsosam stadsmiljö.

FRÅGA: Hur stor del av Storgatan är tänkt att stängas av?
SVAR: Vänsterpartiet anser att det är möjligt och lämpligt med avstängning från Renmarkstorget till Rådhusparken. Av säkerhets- och tillgänglighetsskäl ska det finnas utrymme för utryckningsfordon, färdtjänst och även under vissa tider för varutransporter. Hur gågatan på Storgatan ska utformas på bästa tänkbara sätt behöver givetvis utredas.

FRÅGA: När, tidigast, kommer en stängning att ske?
SVAR: När Järnvägsallén är färdigbyggd vid Järnvägsstationen senare i år anser vi i Vänsterpartiet att Storgatan bör vara redo för avstängning för genomfartstrafik. Vi hoppas naturligtvis att allt fler umebor och politiska partier ska inse fördelarna med att skapa ett mer attraktivt centrum och att stängningen därför inte ska dra ut på tiden.

FRÅGA: Har det genomförts någon utredning för att kartlägga vart de 8 000 fordon som varje dygn kör längs Storgatan kommer att ta vägen vid en stängning?
SVAR: Det har enligt vad vi känner till inte genomförts någon sådan grundlig utredning och kartläggning. Men vi ser det inte heller som vare sig enkelt eller nödvändigt att göra en sådan utredning eftersom den i så fall baseras på prognoser och förväntningar om att vi fortsatt ska ha väldigt mycket biltrafik som passerar genom centrumfyrkanten. Mycket biltrafik är vare sig hållbart eller önskvärt. Vår avsikt med arbetet för en bättre Storgata är att det ska starta processer för att vi alla mer kraftfullt ska ta ansvar för att råda bot på den besvärande miljösituation som råder i centrala Umeå. Detta är vi ålagda av staten att göra och kommunen har klart deklarerat detta ansvar i sitt ”Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Umeå” från år 2007. Genomgående betonar man i detta åtgärdsprogram vikten av att vi måste börja planera för ett ”bilsnålt” samhälle. Under punkten Markanvändning och planeringsåtgärder (s. 40) lyfter man fram att kommunen bör prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik framför biltrafiken.

Kommunfullmäktige i Umeå antog den 29 augusti 2011 Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för de centrala stadsdelarna. I överiktsplanens riktlinjer som KF då antog står det att vi ska planera Umeå för minskat bilberoende och att vi ska prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik.
Vi anser inte att det är vare sig rimligt eller hållbart ur miljö- och klimatperspektiv med all denna biltrafik på Storgatan.

Det finns andra alternativ för den som behöver passera centrum i bil. De som åker bil in på Storgatan från Västra Esplanaden och har ärenden i stan kan parkera i Parketten framför allt. Kommer man Storgatan från öster för att besöka centrum får man parkera på de P-platser som är finns på den sidan av Rådhusparken. Trafik som ska ta sig genom stan kan åka på Järnvägsallén. Eftersom Järnvägsallén ligger mer öppet med få höga byggnader längs gatan och i en god vindriktning kommer hälsoskadliga luftföroreningar att ventileras bort bättre där än på Storgatan.
Man kan även passera centrala staden med bil på södra sidan älven via Kolbäcksbron, Kyrkbron och Tegsbron. Vi arbetar för att biltrafiken ska minska generellt men det är särskilt viktigt att den minskar i centrumfyrkanten.

I ett trevligt och attraktivt centrum där man enkelt ska kunna ta sig fram med buss, cykel eller till fots som vi förespråkar minskar behovet av att transportera sig med bil. Vi i Vänsterpartiet anser att avstängning av en del av Storgatan är ett steg i rätt riktning som ligger i linje med ambitionerna i ovan nämnda åtgärdsprogram och översiktsplan. Det skulle leda till en trevligare och bättre miljö på Storgatan och vid Rådhusparken och vårt nya kulturhus. Det skulle även få positiva konsekvenser för centrumhandeln och centrumkärnans utveckling. Människors hälsa och rörelsefrihet i det offentliga rummet måste tas på allvar och få gå före bilars rätt att få ta sig fram överallt och hindra en nödvändig samhällsutveckling.

För Vänsterpartiet
Lasse Jacobson

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: