I väntan på god luft och inte bara löften

Under dessa kyliga och vindstilla dagar i Umeå provoceras och irriteras våra luftrör till det obehagliga. Nedsmutsningen av luften har inte minskat trots lågkonjunkturen. Det framkom vid en information om kommunens mätningar av luftföroreningarna under 2009 till Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 18/2. Nya rekord presenterades. Vid Västra Esplanaden/E 4 skedde hela 574 mot tillåtna 175 överskridanden av miljökvalitetsnorm (MKN) för kvävedioxid räknat per timma. Tidigare mätningar visar på otillåtna överskridanden av MKN både vid både Storgatan och Östra Kyrkogatan. Nu visar sig även MKN för utomhusluft överskridas utanför centrumfyrkanten, vid Lasarettsbacken. Också där blir det krav på en åtgärdsplan för frisk luft.

Samma dag uppmärksammades Umeå i riksradion för denna hälsovådliga situation. I Studio ett. Av programmet framgick att kommunledningen inte räknar med att MKN för utomhusluften uppfylls förrän till år 2020. Det skulle innebära fortsatta oacceptabla förhållandena flera år efter att de nya vägarna kring stan ligger färdigbyggda. Detta ”miljöprojektet” som skulle innebära lösningen på luftproblematiken enligt dess förespråkare. Och inte skulle luften fixas till kulturhuvudstadsåret 2014. Några konkreta förslag på åtgärder som förbättrar situationen på kort sikt har inte framkommit från de styrande i kommunen. De har ju mandat för planering, men väljer att inta en passiv hållning när det gäller att göra något åt luftföroreningen här och nu i våra gemensamma gaturum. Det får konsekvenser för umebornas hälsa, liv och död. Vi ska inte acceptera tomma löften och en fortsatt väntan på god luft.

I vintras har mer positiva exempel visats på SVT. I ett inslag från norska staden Bergen framkom hur man där förhåller sig till liknande situationer. De styrande visar på handlingskraft och sätter in åtgärder direkt för att reducera luftföroreningarna. Kommunen ordnar t.ex. med gratis och mer attraktiv kollektivtrafik för invånarna och ser till att på olika sätt begränsa biltrafiken när förhållandena så kräver. Att ordna så att luften blir acceptabel, för alla och överallt ska vara en försthandsfråga för de styrande i Umeå.

Erik Danielsson (V)
ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Du gillar kanske också...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: