artikel

Kommunala Bostaden behövs

Under en lång följd av år har Bostaden svarat för en oundgänglig del av bostadsbyggandet i Umeå. I en nationell jämförelse har bolaget byggt billigt (även om vi inte kan vara nöjda med hur dyrt det är att bo). Borgerlig ideologisk betingad kritik på sista tiden, i samband med vd:s avgång, landar i en självmotsägelse: först säger man att demokratiskt ägda företag alltid är sämre, för att sedan klaga på att Bostaden är en överlägsen konkurrent. Skriver Stefan Sjöström, styrelseledamot för Vänsterpartiet i Bostadens styrelse.

I samband med att Bostadens förra VD Brita Natanaelsson lämnade sitt uppdrag har en intensiv mediediskussion uppstått. Några har använt händelsen till en ideologiskt betingad svartmålning  av ett skeende de inte vet så mycket om. Utgångspunkten tycks vara att demokratiskt ägande är fel. Varför ska Umeå kommun driva ett bostadsbolag? I mina ögon finns det en rad goda skäl. För det första skulle priserna på lägenheter skjuta i höjden om det inte fanns ett starkt allmännyttigt bolag som kan bidra till att pressa hyrorna nedåt. Den vettlösa utförsäljning av kommunalt ägda lägenheter som skett i alliansens Stockholm visar på ett dystert resultat. När allmännyttan sålts ut kommer människor utan egen förmögenhet eller extrema inkomster aldrig att kunna skaffa en attraktiv bostad – på sikt bygger alliansen ett segregerat samhälle där välbeställda inte behöver blanda sig med andra.

Ett annat skäl till att Umeå behöver Bostaden är att bolaget tar ett ansvar för kommunens behov. I en stad med stor in- och omflyttning är det helt nödvändigt att det finns ett stort utbud av hyresrätter. Sanningen är den att privata företag bygger hyresrätter i alldeles för liten omfattning.

Debatten och den granskning som nu varit kommer sig av att Bostaden är ägt av alla som bor i Umeå – utan det kommunala ägandet skulle Umeåborna inte känna samma intresse och engagemang! Även om man som anställd eller styrelseledamot kan tycka att ifrågasättanden ibland blir felaktiga och kränkande, menar jag att detta är en styrka. Det är det breda engagemanget och de höga kraven som gör att Bostadens personal varje dag gör ett väldigt bra jobb. En baksida av den demokratiska insynen i Bostaden är att privata bostadsföretag aldrig underkastas samma granskning (själv har jag till exempel haft en hyresvärd som vägrade hyra ut till ensamstående mödrar, en som bröt ett muntligt avtal om kontrakt och en som höjde min och inga andra hyresgästers parkeringsplatshyra för att straffa mig då jag inte ville ha kabel-TV). När man läser tidningen får man lätt det missvisande intrycket att Bostaden skulle göra mest fel.

 

Från borgerligt håll brukar man klaga på att det kommunala ägandet "snedvrider konkurrensen". Detta upprepas ständigt trots att Bostaden aldrig tagit emot några extra tillskott från sin ägare kommunen. Samtidigt ignorerar man det faktum att privata ägare faktiskt kan skjuta till pengar till bolag som går dåligt – något som verkligen snedvrider konkurrensen. De som går fastighetsbolagens intressen undviker också noga att erkänna att Bostaden tar ett större socialt ansvar och inte väljer bort kunder i samma utsträckning som sina konkurrenter. Det hela landar i en självmotsägelse: först säger man att demokratiskt ägda företag alltid är sämre, för att sedan klaga på att Bostaden är en överlägsen konkurrent.

 

Kritiker har också framställt saken som att det fanns en politisk grund till att styrelsen inte varit enig. Faktum är att styrelseledamöter från fyra partier utan några samarbetsband alls i Umeå bildar majoriteten. Det händer i både privata och demokratiskt ägda aktiebolag att VD och styrelse går skilda vägar. Bland annat folkpartiets Britt-Marie Lövgren har dragit slutsatsen att när detta sker i Bostaden måste det bero på dålig kompetens i styrelsen. Det hon då säger är att hennes eget parti utsett en vice ordförande i Bostaden som är inkompetent. Om Lövgren menar allvar borde hon rimligen lämna sina egna styrelseposter i Umeå kommunföretag AB, Umeå bussgarage AB, Umeå lokaltrafik AB (Ultra), och Polarbuss AB. För att undvika missförstånd vill jag i detta sammanhang betona att jag ser Lövgrens partikamrat Farrokh Farrokhi som en högst kompetent vice ordförande.

 

I Vänsterpartiet – som jag representerar – väljer vi våra representanter i kommunala nämnder och bolag utifrån kompetens. Jag kan tänka mig att jag valts till Bostadens styrelse på grund av erfarenheter som bedömts relevanta för uppdraget: styrelseledamot i två olika bostadsföretag i två kommuner med fyra olika VDar i sammanlagt 13 år; bred erfarenhet av ledarskap från arbetslivet; kommunikations- och samhällsforskare som bland annat forskat om boende och begreppet hem; ett brett kontaktnät både i och utanför Umeå. Trots att jag varken spelar golf eller är frimurare tror jag att jag har något att tillföra. Det är i näringslivet som de informella manliga nätverken verkligen frodas. Britt-Marie Lövgren och andra idealiserar hur näringslivet rekryterar högre chefer och låtsas som att det inte fanns långt fler kvinnor och invandrare på höga poster i politiken än i näringslivet.

 

Under en lång följd av år har Bostaden svarat för en oundgänglig del av bostadsbyggandet i Umeå. I en nationell jämförelse har bolaget byggt billigt (även om vi inte kan vara nöjda med hur dyrt det är att bo). Som hyresgäst i Bostaden kan man i allt väsentligt vända sig till sin egen högt kvalificerade kvartersvärd, Bostaden har en för branschen hög andel kvinnliga anställda och chefer, mätningar visar att både anställda och hyresgäster i stort är nöjda, Bostaden har bedrivit ett visionärt arbete med IT-stöd för förmedling av bostäder som blivit ett nationellt föredöme. Jag tror att allt detta har att göra med att det demokratiska ägandet skapar ett klimat av lyssnande och engagemang bland de anställda, vilket också lockar nya kvalificerade medarbetare till företaget.

 

Därmed inte sagt att mycket kan bli ännu bättre. Den förra VDn Brita Natanaelsson har lagt grunden till en ny organisation som kommer att utveckla arbetsformerna. Bolagets fibernät kommer att öppnas för konkurrens. Framöver skulle jag själv vilja se att vi tänker mer och annorlunda på hur hus och miljöer utformas när vi bygger, att vi blir ledande i miljöanpassat boende och att vi utvecklar relationen till hyresgästerna. Den nya VD som ska rekryteras kommer att verka i ett spännande bostadsföretag.

 

Stefan Sjöström, styrelseledamot (v) i AB Bostaden

Kopiera länk