artikel

Förorenaren skall betala, inte kommunen

En majoritet i kommunen har ställt sig bakom ett avtal med Sävar Såg & Hyvleri AB, ett dotterbolag till Norra Skogsägarna. Avtalet reglerar att kommunen övertar kostnadsansvaret för sanering av förorenad mark på Öbacka Strand mot en ersättning av 3 miljoner kronor. De faktiskta kostnaderna för saneringen bedöms vara mellan 7 och 20 miljoner kronor.

Vänsterpartiet Umeå menar att det inte är rimligt att kommunen övertar kostnadsansvaret från ett privat bolag. Det underminerar miljölagstiftningen där principen att förorenaren betalar tydligt gäller.(läs mer)

  

Genom Miljöbalkens kap. 10 regleras det tydligt att efterbehandling, dvs. saneringen, av, förorenad mark ligger på verksamhetsutövaren som har förorenat marken. Principen om att förorenaren betalar gäller. I detta fall ägaren av sågverket som genom besprutning av virket förorenat marken på Öbacka Strand. Lagen är också tydlig i att ansvaret inte kan preskriberas.

Vänsterpartiet menar att kommunen underminerar lagstiftningen och dess ambitioner till att faktiskt ekonomiskt belasta förorenaren. Genom slutandet av detta avtal tar kommunen bort det huvudsakliga ekonomiska bördan från förorenaren och tar på sig det resterande kostnadsansvaret. Detta leder till att Umeåborna med sina skattepengar finansierar ett privat bolags kostnader, som åligger bolaget genom Miljöbalken 10 kap.

Vi bedömer att orsaken till detta beslut är den stora otåligheten kring att få igenom  detaljplanändringen för Öbacka Strand. Otåligheten kommer troligtvis från de tidiga löftena om marktilldelning med höga exploateringsnivåer som AB Bostaden och NCC har fått. Jag menar att det inte är acceptabelt eller ekonomiskt försvarbart att inte acceptera ärendets gång, och framförallt är det ytterst olustigt att kommunen med medborgarnas skattepengar kommer att betala kostnader som enligt lag ligger på ett privat bolag.

Kopiera länk