artikel

Öbacka Strand.

Banverket har överklagat och länsstyrelsen ska pröva Umeå kommuns detaljplan om byggande av bostäder på Öbacka Strand. Det var inte en dag för tidigt med tanke på det hinder för tågtrafiken ett bostadsområde i det läget kommer att utgöra. Störningarna för de boende blir så stora att kommunen för att över huvud taget kunna bygga bostäder av rent taktiska skäl definierar planen som kompletteringsbebyggelse när det egentligen är nybyggnation det är frågan om. Man gör så för att undvika hårdare krav på åtgärder mot höga och skadliga bullernivåer.
Själva grundidén med Botniabanan är att den ska vara snabb, trygg och med så få hinder som möjligt i form av flaskhalsar. Det planerade området Öbacka Strand som kommunens politiska majoritet godkänt kommer att bli en sådan flaskhals.
Störningarna från de förbipasserande tågen blir så stora att sänkt hastighet kommer att bli nödvändig. Umeå kommun har sedan länge varit en av de starkaste tillskyndarna av Botniabanan, därför är det mycket förvånande för att inte säga nonchalant att godkänna ett bostadsbyggande i ett sådant känsligt läge. Botniabanan är ju som alla vet klassad som riksintresse och borde av kommunen ha högsta prioritet. Nu kan det tyckas småaktigt att bråka om att förbipasserande tåg blir tvungna att hålla lägre hastighet genom Umeå. Så resonerar endast den politiker som bär på bilden av Umeå som alltings medelpunkt. Det kan visserligen vara bra med gott självförtroende, men med tanke på den pågående striden om den fortsatta satsningen på Norrbotniabanan ger Umeå kommun verkligen tvetydiga signaler till regering och riksdag. Ska satsningen på Norrbotniabanan komma till stånd är det inte särskilt begåvat att ge motståndarsidan med sådana starka lobbyister som förre moderatledaren Ulf Adelsohn, numera styrelseordförande i Statens Järnvägar extra vatten på sin kvarn. Häromsistens ville han lägga hela Botniabanan i malpåse och föra över pengarna till projekt söderöver i landet……

Umeå Östra kommer att bli norrlandskustens viktigaste resecentrum. Närheten till universitetet och universitetssjukhuset är oerhört viktig och kommer att ge Umeå stora konkurrensfördelar om området exploateras på ett riktigt och framsynt vis. Området runt resecentrum borde i första hand reserveras för verksamheter med stort behov av snabba kommunikationer och som har koppling till forskning, vård och utbildning. Vanliga bostadsområden har inte på långt när samma behov av den typ av kommunikation som Botniabanan kommer att leverera. Bostadsbyggande i närheten av järnväg medför dessutom helt andra kav på skyddsavstånd och på bullerskydd.
Bostäder begränsar också känslan av att området är offentligt. Reserveras Öbacka Strand för andra verksamheter kan exploateringen hållas lägre och området kan med ett generösare tilltaget område mot älven på ett helt annat sätt göras tillgängligt för allmänheten.

Örjan Mikaelsson
Ledamot i Umeå kommunfullmäktige för Vänsterpartiet

 

Kopiera länk