artikel

Uranbrytning är förgiftande och olaglig

Ekonomiska intressenters planer på uranbrytning i länet strider mot svensk lag. Dagens miljöbalk förbjuder helt klart uranbrytning i Sverige. Vänsterpartiet hävdar att ingrepp i mark för att ta ut uran ur kan få oöverskådliga följder. Vatten och markområden kan bli förgiftade för lång tid framåt enbart för en kortvarig utvinnings skull. Uranet bidrar till lager av radioaktivt avfall som kommande generationer måste skydda sig mot i tusentals år. Risken finns även att uranet kan komma till användning för framställning av kärnvapen. Vårt län är rikt på förnybara naturtillgångar som rent vatten, myllrande våtmarker och levande skogar. Rikedomar som kommer att behövas i framtiden. Vi har inte råd att föröda våra livsvillkor för en tillfällig uranexploatering. Bergmästaren ska inte tillåtas medge bolag att ens söka efter platser lämpliga för brytning av detta förgiftande mineral.
Minerallagen måste ändras så liv och vatten går före uran.

Erik Danielsson, Mattias Sehlstedt
Distriktsstyrelseledamöter Vänsterpartiet Västerbotten

 

Kopiera länk