artikel

I januari har Vänsterpartiet kongress

I januari har Vänsterpartiet kongress, och då ska bland annat beslut tas om
politiken som partiets ska gå till val på i september. Partiföreningen i
Umeå har många synpunkter på förslaget till valplattform. Hela 15 motioner
har skickats in i föreningens namn. Bland dess märks tex att Umeåföreningen
vill ha en annan beskrivning av hur Vänsterpartiet ser på nya jobb i
offentlig sektor. I stället för att som i förslaget skriva att 200 000 nya
jobb ska skapas, så vill Umeåborna att man ska betona alla nya och växande
behov som finns inom tex vård och omsorg. Dessa ökade behov ger i sin tur
många nya jobb, anser partiföreningen i Umeå. På samma sätt vill man betona
behoven av nya bostäder hellre än att fastna i sifferexercis, och man
poängterar allas rätt till bostad och behovet av fler hyresrätter.
Några av rubrikerna på motionerna följer här:
Den offentliga sektorn behöver växa för att tillgodose medborgarnas
välfärdsbehov, inte för att återskapa bortrationaliserade jobb.
Alla människor har rätt till en bostad!
Demokrati är också att kunna påverka sin tillvaro och ha makt över sitt
eget liv.
Människor från andra länder som jobbar i Sverige ska inte utnyttjas!
Här kan du läsa alla 15 motionerna i sin helhet.

Motioner från partiföreningen i Umeå på förslaget till valplattform. Ändra ordningen på de inledande styckena. Om man lägger 3:e stycket först så blir det en mer logisk ordning på inledningen. Vi kopplar då direkt rubrikens tre ord med Vänsterpartiets valplattform, enkelt och utan omsvep. Resten kan fortsätta enligt förslaget. Därför yrkar vi att: Förslagets stycke 3 ska inleda hela valplattformen. Vänsterpartiet Umeå. Växande rikedomar behövs för att möta de växande behoven av vård och annan offentlig service. I vårt partiprogram skrivs att ”Den offentliga sektorns andel av BNP måste öka i takt med att behoven av vård och annan offentlig service, liksom tjänsteproduktionens andel av ekonomin överlag, växer.” I den texten hänvisas alltså till de växande behoven inom välfärdsamhället. Men i förslaget till valplattform förefaller detta ha reducerats till en fråga om att med kommandon återskapa försvunna jobb inom offentlig sektor som ett medel för att minska arbetslösheten. Istället för att närmast ondgöra oss över somligas rikedomar bör vi betona vikten av behovet av en bättre fördelningspolitik. Vi bör peka på att samhällets växande rikedomar är bra därför att där finns resurser som ska omfördelas till ökade behov inom vård och annan offentlig service. Det handlar om en omfördelning mellan rika och fattiga, men det är inte så att det finns ett fåtal stenrika som kan finansiera välfärd åt alla andra. Det är väldigt mycket en fråga om omfördelning mellan olika generationer, där tex en grupp yrkesaktiva medelålders är relativt sett mycket rikare än deras vårdbehövande föräldrageneration, i det här sammanhanget är dessutom skattesystemet ett rationellt sätt att omfördela på. Vi vill dessutom bättre försöka beskriva att ökande klyftor är globala företeelser på flera sätt, skillnaderna ökar mellan rika och fattiga länder och mellan rika och fattiga i de fattiga länderna. Därför yrkar vi att förslagets stycke 1 ska skrivas om på följande sätt: Sverige och världen har aldrig varit rikare. Vi producerar mer än någonsin, och de stora företagen gör större vinster än någonsin, men samtidigt ökar skillnaderna mellan fattiga och rika. Den rika världens konsumtion tär hårt på jordens resurser. Vårt svenska välfärdssystem behöver förbättras på många håll, särskilt med tanke på den ökande andelen äldre i befolkningen. Det gör att vi måste ha en större omfördelning av våra rikedomar, en omfördelning som också ger ekonomisk utveckling och nya arbetstillfällen. Vänsterpartiet Umeå. Förtydliga begreppet utgiftstak Det är inte lätt för alla människor att hänga med i den stora djungeln av alla begrepp och fraser. Vad innebär vissa till synes välkända begrepp egentligen? Redan bland oss vänsterpartister som sitter och diskuterar valplattformen har det framkommit viss förvirring och osäkerhet kring vad olika begrepp åsyftar. Det har exempelvis visat sig att det inte är helt klart för alla medlemmar vad utgiftstaken egentligen är, vilken funktion de fyller eller vilken problematik de medför. Därför yrkar vi följande: Att i anslutning till stycket om utgiftstaken införa en faktaruta som på ett enkelt och begripligt sätt förklarar vad utgiftstaken är och i vad deras problematik består. Ett bra sätt vore att förtydliga med en bild. Tex. ett hus där takhöjden är efter måttet på de kortväxta som bodde där först, inte på den takhöjd som behövs för att rymma de nuvarande invånarna och deras behov. Eller någon annan av de bilder vi använt för att exemplifiera problematiken med utgiftstaken. Vänsterpartiet Umeå Den offentliga sektorn behöver växa för att tillgodose medborgarnas välfärdsbehov, inte för att återskapa bortrationaliserade jobb. Valplattformens skivningar i stycke 8 bör ändras av två skäl. Att slå fast en siffra på 200 000 nya jobb i offentlig sektor är ett stelbent och ogenomtänkt synsätt på den verksamhet som finns i offentlig sektor, tex sjukvård och omsorg. Nedskärningar och budgetåtstramningar i offentlig verksamhet har lett till hårda bortrationaliseringar av jobb eller att de nu utförs i privat regi. Vill vi återinföra gamla organisationsformer och yrken? Behöver vi återskapa de gamla vårdbiträdesjobben? Behoven inom vård och omsorg ökar kraftigt, men behoven är andra nu än för 15 år sedan. Vad som behövs är snarare att utveckla verksamheten inom kommuner och landsting, dess innehåll och resurser så att tex vård och omsorg både kan rymma all ny teknik som kommer (operationer, mediciner, mm) och det mänskliga omvårdnadsbehovet. Och detta måste göras så att arbetet i sektorn är minst lika attraktivt som inom andra yrken. Till detta krävs det ökade resurser som kommer att skapa andra jobb än de som försvann för tio år sedan. Skrivningen bör också ändras därför att det inte är vettigt att som parti låsa sig vid en fast siffra på tex 200 000 nya jobb. Det ger bara utrymme till en konstlad kritik tex av typen hur många jobb som ska placeras i varje län och kommun, och våra partiföreträdare riskerar att tvingas ägna valrörelsen åt sifferexercis i stället för att beskriva hur de ökade behoven inom välfärdssektorn skall tillgodoses ur tex klass- och könsperspektiv. Tänk efter, om vi under nästa mandatperiod blir starka nog att driva fram 125 000 nya jobb inom kommuner och landsting, har vi då svikit ett vallöfte, eller åstadkommit en nästan historisk förstärkning av välfärdssystemet? Vi kan ta fram en mer genomtänkt idé om hur vi ska utveckla välfärden för alla medborgare. Därför yrkar vi att stycke 8 ändras till följande text: Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen mot ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Stora och ökande behov inom vård och omsorg gör att många nya jobb kan skapas i offentlig sektor. Teknikutvecklingen inom vård och omsorg kan också ge nya jobb inom industrin. Genom offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur och bostadsbyggande skapas nya jobb både inom den offentliga och den privata sektorn. Vänsterpartiet Umeå All människor har rätt till en bostad! I många kommuner, kanske främst de med tillväxt, saknas i dag möjligheter att hitta boende. Unga tvingas bo kvar hemma och enda alternativet som erbjuds är kollektivboende, studentkorridorer eller insatslägenhet. Vi anser att alla har rätt till en bostad oavsett inkomst och anser inte att staten ska finansiera bostäder för ”de med tjock plånbok”. Vi är också måttligt imponerade av sifferexercis, både vad gäller antal nya jobb eller nya lägenheter. Om vi lyckas driva fram ”enbart” 40 000 nyrenoverade lägenheter under nästa mandatperiod, ska vi då anses ha svikit ett löfte eller faktiskt ha förbättrat bostadsstandarden i landet? Därför yrkar vi att texten på stycke 10 ändras till detta: Situationen på bostadsmarknaden i ett flertal kommuner är problematisk. Detta vill vi råda bot på med ett statligt delfinansierat renoverings- och nybyggnadsprogram som varje år ska leda till en kraftig satsning på nyproducerade och nyrenoverade lägenheter. Vänsterpartiet Umeå. Beskriv målet om arbetstidsförkortning. Vi vill ha lite tydligare beskrivet att Vänsterpartiet arbetar för en arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, 30 timmar per vecka. Vi tycker också att återvinning är vettigt i många sammanhang, vilket gjort att vi sneglat på valmaterialet från 2002. I arbetstidsfrågan har ju positionerna inte ändrats så mycket sen dess. Därför yrkar vi att texten på stycke 12 ändras till detta: Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sextimmars arbetsdag / 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. En arbetstidsförkortning är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist både i hemmet och på arbetsmarknaden och minskar sjukskrivningar och arbetsskador. Vänsterpartiet Umeå. Människor från andra länder som jobbar i Sverige ska inte utnyttjas! Vi tror att det på stycke 16 har blivit ett litet tankefel, i vart fall ser vi det som att texten behandlar att arbetskraft från andra länder utnyttjas på ett helt oacceptabelt sätt på svenska arbetsplatser. Därför yrkar vi att texten på stycke 16 ändras till detta: Vänsterpartiet försvarar kollektivavtalen och strejkrätten. Vi vill förstärka arbetsrätten. Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas. Utländsk arbetskraft ska inte utnyttjas. EU:s tjänstedirektiv måste därför bygga på principen att det är mottagarlandets lagar och regler som ska gälla. Vänsterpartiet Umeå. Vi behöver samarbeta med länder som kräver större ansvar av företag som flyttar för att utnyttja lågavlönad arbetskraft! Vi vill betona möjligheten med att få till stånd ett gemensamt agerande mot alltför syniskt flyttande av företag till låglöneländer. Kortsiktigheten med att flytta verksamheter för att pressa ner lönenivåer gynnar inte någon god och hållbar ekonomisk utveckling någonstans. Vi vill också att vi ska försöka hålla uppe möjligheten till att nedläggningshot ska kunna mötas av personalen och olika lokala/regionala krafter. Därför yrkar vi att texten på stycke 24 ändras till detta: Vi avvisar det osolidariska system som låter företag flytta till länder där arbetare utnyttjas till låga löner under usla villkor. Vi vill samarbeta internationellt för att göra det svårare flytta eller lägga ner lönsam verksamhet. Företagen ska ta sitt sociala och ekonomiska ansvar och stå för de kostnader som följer av nedläggningar och flytt. De anställda ska erbjudas möjligheter att ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande och med lokala/regionala intressenter. Staten ska i ett övergångsskede stödja sådana lösningar genom lånegarantier. Vänsterpartiet Umeå. Värdefullt att betona helhetssynen på människan. Vår hälsa/ohälsa påverkas av många olika faktorer i livsvillkoren. Kropp och själ samverkar i både insjuknande och tillfrisknande. Det finns undersökningar som visar att cirka var tredje patient har psykosomatiska symptom. Sjukvården måste bli bättre på att se människan som en helhet, även om en del förbättringar redan skett. Skrivningen om helhetssyn tycker vi blir bättre om vi lägger till att det rör sig om en helhetssyn på människan. Därför yrkar vi att texten på stycke 43 ändras till detta: Vi vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade sjukvård och förebyggande hälsovård. Behoven ska styra, inte marknaden. Människor ska kunna känna tillit och trygghet i kontakten med vården. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, en helhetssyn på människan och ett medvetet könsperspektiv. Vänsterpartiet Umeå Inte bara kommunerna, utan väldigt många myndigheter behöver handlingsplaner för att hantera frågan om mäns våld mot kvinnor och barn. Hos oss i Västerbotten har landstinget, kommunförbundet och runt 10 andra myndigheter inlett ett samarbete för att bemöta offren för mäns våld mot kvinnor och barn, och för att förhindra våldet från männen. Det är inte bara kommuner som ska ha handlingsplaner och arbeta mot det manliga våldet. Därför yrkar vi att stycke 45 ändras till detta: Vi vill att alla kommuner, landsting och statliga myndigheter som kommer i kontakt med våldsutsatta ska ha handlingsplaner och uppdrag att samarbeta för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn. Det ska finnas tillgång till skyddat boende med resurser för hjälp och stöd i varje kommun. Vi vill att utbildningssatsningar genomförs för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas. Kraven på skolans sex- och samlevnadsundervisning ska skärpas. Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasieutbildningen. Vänsterpartiet Umeå Bostadsbidrag ska kopplas till inkomst, och inte nåt så ovidkommande som ålder. Vi tycker att det förefaller vara lika svårt att klara för hög hyra för den som är 32 som för den som är 28, så vi vill betona att när det kommer till sånt som bostadsbidrag så är det inkomst som ska styra, och inget annat. Därför yrkar vi att stycke 47 ändras till detta: Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen. Det ska finnas kommunala bostadsförmedlingar med bostadsanvisningsrätt i alla kommuner. Vi vill slå vakt om allmännyttan. Den ska värna allas rätt till en bra bostad och boendemiljö på lika villkor i alla delar av landet. Bostadsbidraget ska vara ett skydd när hyran är för hög i förhållande till inkomsten, oavsett ålder. Vänsterpartiet Umeå Ersätt begreppet sexuell exploatering med människohandel och sexuellt våld. Vi tycker att begreppet sexuell exploatering som det används i stycke 63 är lite svårtolkat. Därför yrkar vi att stycke 63 ändras till detta: Den asylsökande som har varit utsatt för människohandel, sexuellt våld eller förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna få status som flykting. Vänsterpartiet vill ha en generös tolkning av asylrätten. Vi är motståndare till EU:s allt hårdare flyktingpolitik och vill att Sverige lämnar Schengensamarbetet. Vänsterpartiet Umeå Lägg till en text om EU:s utveckling och vår syn på EU-konstitutionen. Vi saknar en skrivning kring EU:s konstitution och behovet av att riksdagen har ledamöter med kritisk syn på EU. Därför yrkar vi att följande stycke tas in i valplattformens slutdelar om demokrati: "Sommaren 2005 avvisade väljarna i Frankrike och Nederländerna förslaget till ny konstitution för EU i folkomröstningar. Förslaget till konstitution innebär stora nackdelar som att EU militariseras, att marknadsliberalismen grundlagsfästs och att EU centraliseras ytterligare. Vänsterpartiet kräver att resultaten av folkomröstningarna respekteras. Det finns planer på att lyfta förslaget igen, Vänsterpartiet kommer att motsätta sig varje sådant försök och kräver folkomröstning om förslag till nya fördragsändringar i EU som för över betydande ny makt till unionen. Om 25% av riksdagens ledamöter motsätter sig en maktöverföring till EU så kan den förhindras, därför behövs det fler EU-kritiker i riksdagen. De borgerliga partierna och socialdemokraterna har alla förespråkat konstitutionen och motsatt sig folkomröstning." Vänsterpartiet Umeå Demokrati är också att kunna påverka sin tillvaro och ha makt över sitt eget liv Det blir lite för mycket tom retorik i detta med att demokrati är vår styrka när vi organiserar oss osv. Här är vårt försök att skapa en bättre skrivning. Vi vill gärna betona att syftet med vår politik bör vara att bidra till att varje människa ska ha bästa möjliga villkor för att kunna påverka sin tillvaro och ha makt över sitt eget liv. Som socialistiskt och feministiskt parti vet vi ju att det finns yttre faktorer som ger varje människa väldigt olika möjligheter, oavsett individens egna förmågor. Dessa yttre faktorer, kön, klass, etnicitet, geografi, handikapp, som hindrar varje människas egen fria utveckling vill vi avskaffa. Därför yrkar vi att stycke 66 ändras till detta: Den politiska demokratin är en seger för arbetarrörelsen och måste försvaras och fördjupas. Men demokrati är så mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Medborgarnas, din och alla andras, aktivitet mellan valen avgör väldigt mycket av vad som kan beslutas i de politiska församlingarna. För oss är demokrati också att varje människa ska ges makt över sitt dagliga liv. Vänsterpartiet Umeå Vem avgör vad som är tufft i politiken? Vi kan nog tänka oss att moderaten Reinfeldt har tänkt sig att föra en tuff politik, om han mot vår absoluta vilja skulle vinna valet 2006 och bli statsminister. Men vi kan inte tänka oss att vi skulle gilla den. Vi är dessutom inte så förtjusta i slutklämmen på stycke 67, att vi ska driva en tuffare politik om vi får stöd av väljaren som läser plattformen. Vi tycker det är mer logiskt att vi försöker koppla ihop slutet med vad som inleder plattformen. Därför yrkar vi att stycke 67 ändras till detta: Vänsterpartiet vill förändra, och det kräver att vi blir många. Får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera. Med ditt stöd kan vi driva en solidarisk politik för arbete,demokrati och rättvisa. Vänsterpartiet Umeå

Kopiera länk