artikel

Vänsterpartiet Umeå budgetuppgörelsen med s garanterar rätten till heltid.

När Vänsterpartiet gjorde upp med Socialdemokraterna om 2006 års budget var det en av Vänsterpartiets viktigaste krav att heltid ska vara norm i Umeå kommun. Deltid ska vara en möjlighet.
Heltid är en rättighet i Umeå kommun. I Umeå kommun är heltidsanställning en norm och deltidsanställning en möjlighet. Det var en konsekvens av Vänsterpartiets budgetuppgörelse med Socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiet krävde, och fick gehör för en skrivning för ett mer rättvisa anställningsförhållanden. Sakläget ser ut så här: Kvinnor diskrimineras systematiskt och tvingas genomgående att acceptera sämre anställningsvillkor än män. Allra sämst villkor har kvinnor i LO-yrken. En viktig orsak till inkomstklyftorna mellan kvinnor och män är det faktum att så många kvinnor arbetar deltid. Under första kvartalet 2003 arbetade 45 procent av LO:s kvinnor deltid och 9 procent av LO-männen. Andelen deltidsarbetande kvinnor är klart högre inom LO än inom TCO och SACO. Andelen deltidsarbetande män är genomgående låg. Kvinnors arbete betraktas fortfarande i hög grad som något av en bisyssla medan männens förvärvsarbete är något huvudsakligt. Män förväntas arbeta heltid och prioritera förvärvsarbete före oavlönat arbete. Kvinnor förväntas prioritera ansvar för barn och hushållsarbete och mer i mån av tid ägna sig åt förvärvsarbete. Män förväntas behöva en inkomst för att klara en försörjning medan kvinnors inkomst ses som ett extra tillskott till hushållskassan. Priset är högt. Kvinnor får betala med lägre löner, otrygga anställningar, högre deltidsarbetslöshet och mindre makt och inflytande över sin ekonomi än män. Orättvisor som i förlängningen också för med sig lägre ersättningar i socialförsäkringssystemen, lägre pensioner samt mindre möjlighet till utveckling i arbetet. Deltidsanställda kommer lätt utanför arbetsplatsens planeringsarbete och får därigenom mindre makt över sin arbetssituation. Ett vanligt förekommande motiv för deltidsarbete är att det inte går att organisera arbetet med annat än deltider. Men Vänsterpartiet menar att orsaken till kvinnors deltidsarbete är två. Dels handlar det om att få en allt mer omöjlig tidsekvation att gå ihop – kvinnorna arbetar deltid för att hinna och orka med det oavlönade hemarbetet. Dels handlar det om att det är en fördel för arbetsgivarna med deltidsanställda. Det ger flexibilitet med fler personer och personalen kan arbeta mertid för att t ex täcka in sjukfrånvaro. Kvinnor som jobbar deltid för att orka med hemarbete förekommer över hela arbetsmarknaden, medan deltidsarbete som beror på arbetsgivarens behov är klart vanligast inom LO-yrken. Man måste då väga det ekonomiska motivet mot vilka konsekvenser det får för kvinnor. 2003 var det drygt 215 000 personer som uppgav att de arbetar mindre än vad de själva önskar. Av dessa är 155 000 kvinnor som därmed får lägre inkomster än de annars skulle ha. Merparten av de kvinnorna finns inom arbetaryrken. Mer än var fjärde deltidsarbetande kvinna inom LO vill arbeta mer. I åldersgruppen under 25 och 25-29 år har andelen med ofrivilligt korta arbetstider fördubblats sedan 1990. Vanligast är det inom Hotell- och Restaurang, Handels och Kommunal. Det innebär att kommunen hör till en av de arbetsplatser som mest bidrar till att kvinnor har låga inkomster. Det betyder att kvinnorna får betala vad kommunen tjänar på att ha deltidsanställningar. Vi menar att kommunen har ett ansvar att bryta deltidsfällan för kvinnorna. När kommunen erbjuder alla heltid kommer det bli svårt för Handeln och Restaurangnäringen att rekrytera personal om inte de också börjar erbjuda heltid. På det viset gör kommunen inte bara en insats för de egna anställda kvinnorna utan för alla deltidsarbetande kvinnor. Eva Arvidsson Gruppledare (v)-Umeå

Kopiera länk