artikel

Reservation mot beslut av visstidsförordnade av VD

Vänsterpartisten Tore Lindhult i Umeå Energis styrelse reserverar sig mot beslutet om förlängning av visstidsförordnaden av VD Curt Åström.
Hela reservationen finns att ladda ner.
Reservation mot beslut om förlängning av visstidsförordnande av VD. Jag reserverar mig mot beslutet att på nytt förlänga visstidsförordnandet av Curt Åström till VD för Umeå Energi. Tillsättning och avskedande av VD anses allmänt som det viktigaste beslut som en bolagsstyrelse kan fatta. Beslutet har inte tillkommit i laga ordning enl. aktiebolagens mening och bokstav. 8.kap. 18§ säger följande: ”Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte så vitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels har fått tillfälle deltaga i ärendets behandling, dels har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet”. Inget av detta har skett. I och med att Curt Åströms anställning upphör den sista april 2006 kommer han att ha varit anställd 16 år som VD. Mot den bakgrunden måste det anses särskilt viktigt att den kommande tjänstetillsättningen noggrant måste kunna diskuteras in plenum och tjänsten utlysas i full konkurrens. Särskilt med hänsyn till att bolaget är allmänägt och en ny era med mycket omfattande investeringar förstår. Ordföranden Erik Bergkvist har känt till att detta har varit min inställning och därför valt att ”glömma bort” mig, som han uttrycker sig, när han genomfört sin telefonrunda till vissa ledamöter. I och med att han inlett förhandlingar om nytt anställningsavtal och samtidigt informerat pressen har han ställt bolagsstyrelsen inför ”fait accompli”. Själv fick jag kännedom om beslutet via tidningsuppgift. Något ”per capsulambeslut” har inte heller fattas eftersom något beslutsprotokoll inte har upprättats, än mindre undertecknats av samtliga ordinarie ledamöter. På samma sätt handlade ordföranden år 2002 vid en motsvarande förlängning av VD:s förordnande. 19. kap i AL säger följande: ”Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8. Kap 18 §” För övrigt anser jag att ordföranden handlat så klandervärt att han omgående bör lämna sitt uppdrag. Tore Linghult Ordinarie styrelseledamot

Kopiera länk